Gallië (Latijn Gallia), de regio bewoond door de oude Galliërs, bestaande uit het hedendaagse Frankrijk en delen van België, West-Duitsland en Noord-Italië.

In onze regio (Vlaanderen en Gallië) werden ook vele goden aanbeden en zelfs vandaag de dag kunnen we meerdere groepen vinden die verschillende goden aanbidden. Verschillende mensen die in België en de buurlanden wonen hebben een heel pantheon van goden en godinnen, samen met hun eigen religie en rituelen, terwijl anderen zeggen dat ze niet geloven in God of goden, maar wel hun geloof hechten aan de menselijke geschriften, filosofieën en wetenschappelijke geschriften met allerlei verschillende theorieën.

In dit land, net als in een aantal westerse landen zijn er ook mensen die zeggen dat ze één god aanbidden, hoewel ze knielen voor verschillende standbeelden van allerlei heiligen en verschillende goden, zoals Jezus, Jahweh * (mogelijk de Egyptische god Jhw / Jaw of Jahu) of Jahweh (de Hebreeuwse God), God de vader, een god de zoon en God de heilige Geest, evenals een moeder van god. Ze zeggen dat hun religie behoort tot het monotheïsme, maar velen van hen, die katholiek of protestant zijn, aanbidden een God de Vader, een God de Zoon en God de Heilige Geest (zijnde drie goden, die zij beweren ook één god of een drie-eenheid te zijn). De meerderheid van de christelijke denominaties hebben wat zij noemen de “Heilige Geest” als een zogenaamd derde persoon in wat ze hypostase of Hypostasis van de Drie-eenheid noemen. Voor die religieuze mensen hun ‘Drie-enige god ” manifesteert deze zich als Vader, Zoon en Heilige Geest; elke persoon zelf als god.

Titelpagina Statenvertaling
Gansche Heilige Schrifture – Staten Generael – Protestantse Bijbel

Al in 325 op het eerst concilie van Nicea werden de volgelingen van de leer van Jezus Christus voor de keuze gesteld om al of niet akkoord te gaan met de Grieks-Romeinse goden en deze ook te aanvaarden. Hiertoe werd hen verzocht hun drievoudige godheid te erkennen en Jezus in deze godheid te laten vallen. Hiertoe werd de naam Jeshua verbasterd tot Issou, ter ere van Zeus, met Jesus/Jezus als betekenis “heil Zeus“. Om verdere vervolging te vermeiden werd het op een akkoord gegooid en werd besloten dat de zoon van hetzelfde wezen is als de Vader, de Homo-ousios. Met de aanname van de Geloofsbelijdenis van Nicea kwam de de triniteit in het Christelijk geloof en kwam naast de Christenheid het Christendom te bestaan met de (Rooms) Katholieke Kerk als vurige verdediger van de Drievuldigheid. Maar het zou nog meerdere jaren duren eer er minder verdeeldheid in dat Christendom zou zijn omtrent die drie-eenheid. Het zesde oecumenisch concilie, dat in 680681 bijeen geroepen werd door keizer Constantijn IV, tijdens het pontificaat van paus Agatho en paus Leo II wegens de enorme verdeeldheid rond de positie van de figuur Jezus, besloot om  Christus te beschouwen als “werkelijk God én werkelijk Mens”. Dat concilie was een vervolg op het vierde Concilie van Chalcedon,  ingericht omdat er indien in Christus’ persoon twee volwaardige naturen zouden zijn, men ook moest spreken over een Goddelijke en een menselijke wil in hem, wat indruist tegen het monotheletisme, een afwijkende vorm van het monofysitisme. De discussies rond het monotheletisme, het nestorianisme en het mono-energisme situeren zich in het Oosten in de 5 toten met 7de eeuw. Als gevolg van een poging om de incarnatie (vleeswording) van de heilige Logos rationeel te kunnen verklaren ontstond in de 5e eeuw het nestorianisme. De bijeenkomst vormde een poging om een compromis te vinden tussen het monofysitisme en de leer van Chalcedon (dyofysisme). Volgens het monothelethisme heeft Christus wel twee naturen maar slechts één wil: de goddelijke wil. Het concilie stelde daartegenover dat de mensheid in Jezus Christus geen abstracte werkelijkheid is, maar dat deze zich uit in een vrije wil die vrijwillig en in alles aan de goddelijke wil onderworpen is. Christus heeft dus twee willen. Het woord “natuur” wordt vervangen door “wil” of “energie”. Christus heeft één wil of één energie die afgeleid wordt uit zijn persoon (hypostasis), die één is en niet uit zijn twee naturen. Zo kon men spreken over één energie, één wil, zonder te moeten uitgaan van de enkelvoudige natuur. Niet iedereen ging akkoord met die tripele natuur of dubbele wil en die drie-voudige persoonlijk van God. Die Jezus wensten te blijven volgen als Joodse leermeester die slechts in één God geloofde en ook slechts één God wenste te aanbidden, werden unitaristen, unitariërs of niet-trinitariërs genoemd en hebben tot vandaag nog steeds volgelingen, in meerdere gemeenschappen.

Valhalla of Walhalla (van Oude Noorse en Oudijslands Valhöll of “hal van de verslagenen”‘) een majestueuze, enorme hal in Asgard, geregeerd door de god Odin -” Walhalla “(1896) van Max Brückner.
Wodan, Das festliche Jahr in Sitten, Gebräuchen und Festen der germanischen Völker, 1863

We kunnen nog steeds sommige mensen vinden die de alom vereerde god Odin of Wodan aanbidden. Hij is ook wel bekend als Wotan, de echtgenoot van de godin Frigg (de “Eerste onder de godinnen” genoemd) en de centrale figuur tijdens het Joelfeest. Hij heeft een etymologische doublet in Freyja‘s echtgenoot Óðr. Freyja, de noorse godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de wellust, seks, schoonheid, goud, seidr (Oudnoordse term voor een zeker type van magie of hekserij uit de cultuur van Kelten en Germanen), en als machtige oorlog voert en heerst over dood, en over haar hemelse hiernamaals veld folkvangr (Oudnoords voor Volksplein) en er de helft ontvangt van degenen die in de strijd sterven, terwijl de andere helft gaat naar de god Odin ‘s hal, Valhalla of Walhalla (Oudijslands Valhöll of “hal van de gevallenen” (of gedoden) of “Hal van de verslagenen”) volgens de mythe-gelovigen.

In veel gezinnen vinden we niet alleen het vreugdevuur van Halloween en het vuur van de kerstboomverbranding na de kerst, maar ook naar de heidense altaren, zoals deze voor Haustblot in Björkö, Zweden. Het grotere houten idool vertegenwoordigt de god Frey

Verschillende broederlijke en neopagan groepen zijn actief en hebben hun mensen die vreugdevuren maken, dansen en liederen aanbieden, kinderspelen presenteren, alsook  waarzeggerij uitoefenen om ook anderen tot hun cultus te brengen. Als zodanig zijn er veel christenen en zelfs sommige moslims die ook meedoen aan die heidense feestelijkheden aan het einde van oktober bij het festival voor de doden en geesten. Die vieringen van Halloween waren eeuwen geleden erg populair, dan na bijna verdwenen te zijn in onze contreien zijn ze nu de laatste jaren weer opgedoken en in populariteit toegenomen. Velen beginnen ook mee te doen met het zweren of eden afleggen voor de “Drie Rijken” – land, zee en lucht.

Image by Dennis K. Johnson/Lonely Planet/Getty Images
Tijdens de middeleeuwse periode, was het Yule of Joele seizoen een tijd van grote feesten en veel feestvreugde om de donkerste dagen van het jaar te vullen. Afbeelding door Dennis K. Johnson / Lonely Planet / Getty Images
Een kerstboom met kerstballen

Een ander populair heidens feest van de Kelten dat al in vele christelijke families was binnengedrongen is nu ook  uitgegroeid tot een feest dat door veel moslims in ons land gevierd wordt. Vandaag vinden we ook in de islamitische woningen kerstbomen versierd en een ‘kerstcadeautjes brengende Kerstman‘. Het feest voor de godin van het licht en of de god van het licht heeft veel christelijke en ook enkele moslim harten veroverd.

Astarte of Ashtoreth wordt genoemd in de Hebreeuwse Bijbel als een buitenlandse, niet-Judahiet godin, de belangrijkste godin van de Sidoniërs of Feniciërs, die de productieve kracht van de natuur voorstelde.

Ook eerder in het jaar vieren vele christenen Pasen op een vakantie- of heilige dag voor de god van de vruchtbaarheid. Oorspronkelijk was het een feest voor de aanbidding van de Chaldeeuwse godin Astarte of Ashtoreth die de gehelleniseerde vorm van het Midden-Oosten godin Ishtar (Isjtar), de Akkadische tegenhanger van de Soemerische godin Inanna, uit de bronstijd doorheen de klassieke oudheid. Vandaag ook volgen verschillende moslims die tradities van die Belgen die eieren verstoppen in hun tuin, alsof men er aan herinnert dat hun god Jezus misschien met gelegde eieren de wereld heeft vruchtbaar gemaakt. Mesopotamische culturen zoals Assyrië en Babylonië hadden ook symbolen zoals de leeuw, het paard, de sfinx, de duif, en een ster binnen een cirkel met vermelding van de planeet Venus. Die laatste twee symbolen werden ook door veel christenen gezien als het symbool voor de drie-enige God, die de duif symboliseert de god geest en de gever van inzicht en de ster binnen een cirkel of het pentagram voor hun oppergod waarvoor zij ook vaak Jahweh noemen.

In de oude tijden gebruikten christelijke geestelijken heidense symbolen en feesten om het gemakkelijker te maken om de Galliërs te converteren naar het christendom. In plaats van het houden van het feest dat Jeshua of Jezus zelf vierde, het Joodse Pesach of het feest van Pasch [Pascha], de herdenking van de uittocht uit Egypte en daarmee de bevrijding van slavernij, stapten ze af van die door de God van Jeshua (Jezus) opgegeven heilige dagen van 14 en 15 Nisan om zich Jezus zijn opstanding uit de dood te herinneren. Hoewel, ik zie geen enkele reden wat Paas-konijntjes in dat verhaal zouden komen te doen. De voortzetting van het Joodse feest was heel anders dan het heidense feest van ‘Pasen’. Sommigen geloven dat de Joden Pesach ontleenden aan lente-equinox vieringen, en dat het Wekenfeest of Sjavoeot en het Pascha van een Babylonische feestviering zou komen en als zodanig dat de christenen met de Romeinse keizer in te stemmen met dezelfde heilige dagen te vieren tot een overeenkomst kwamen tussen hun goden en Jeshua in de gelijkenis van Zeus maakten en de Romeinse viering van hen lentefeest als Pasen namen. Geleidelijk aan traden verder de traditionele heidense en Keltische symbolen in verscheidene heilige dagen en riten.

De Paganistische relatie of het verband met het heidendom en het christendom wordt vaak gespannen. Veel christenen zijn zich vaak niet bewust van hun moeilijke relatie met het heidendom en hun aanbidding vol van paganisme of heidense rituelen. Dit kan heel goed worden opgemerkt bij de rooms-katholieke mis. Zo ziet men dat hedendaags paganisme of heidendom bij vele Katholieke gezinnen is binnengedrongen, soms zonder dat zij er enig idee van hebben en het zelfs als ‘Kristelijke tradities’ aanschouwen. Ook kan men in het huidige christendom een verband zien met de New Age beweging, waarbij wetenschappers terecht zowel de overeenkomsten en verschillen benadrukken .

We vinden ook tal van Christenen over de hele wereld die de heidense god Jahweh aanbidden, die getrouwd was met Asherah de oudste moedergodin van Kanaän, identiek aan de Ugaritische Godin Ašerah (Athirat of ʼAṯirat). Door verschillenden is hij ook aanbeden als de El of als de voornaamste Kanaänitische god, maar is het ook een titel die aan de God van Israël, de God van de Thora en de God van de Bijbel wordt gegeven. Maar die godheid of El Shaddai (de hoge of verhevene) Zijn Naam is יהוה of in vele moderne moderne talen uitgeschreven als “Jehovah“.

Voor en op het moment van de Kanaänieten vinden we al dat er een El en Baal aanbeden werden. In veel oude Midden-Oosten gemeenschappen, vooral onder de Kanaänieten, die blijkbaar Baal of Baäl als ‘de heer’ en  vruchtbaarheidsgod en als één van de belangrijkste goden in het pantheon beschouwden. Zijn titel zijnde Prins, Heer of Meester van de aarde werd later ook in verband gebracht met Jezus, de god van die naam bij de trinitarische christenen die ook diezelfde titel ‘Heer’ en ‘Baalbarith’ of ‘heer des verbonds’, beschermgod der verbonden, mee kreeg. In het Fenicisch werd hij Baal Shamen, de Heer der Hemelen genoemd. Veel christenen maakten de titel ‘Heer’ of “Heere Heere” ook tot de naam van hun god. De Hebreeuwse geschriften spreken vaak van de Baal van een bepaalde plaats of verwijzen naar de Baals (in het meervoud), wat het bewijs suggereert van de lokale godheden, of “heren” van de verschillende plaatsen. Het is niet bekend in hoeverre de Kanaänieten deze verschillende Baals identiek achtten, maar de Baal van Ugarit lijkt niet zijn werkzaamheden te hebben beperkt tot een stad, en ongetwijfeld kwamen andere gemeenschappen overeen in het geven van kosmische reikwijdte voor hem.

Baal thunderbolt Louvre AO15775.jpg
Baal, de god van de vruchtbaarheid, weer, regen, wind, bliksem, seizoenen, oorlog, de patroonheilige van zeelieden en zeegaande kooplieden, de leider der reuzen (geesten van de voorouders)

Grappig om te zien dat een aantal vroege Hebreeën “Baal” beschouwden als de Heer van Israël, maar betekende dat zij hem ook als de God van Israël beschouwden? Dit omdat  we aanwijzingen kunnen vinden van meesterschap of het hebben van een heer over Libanon en Ugarit. Wat maakte de naam van Baal een anathema voor de Israëlieten was het programma van Izebel, de echtgenote van de Israëlische koning Achab van het koninkrijk Israël, in de 9e eeuw voor onze huidige tijdrekening, was de oppositie om in Israël haar Fenicische cultus van Baäl de officiële verering van Jahweh te brengen of tegenover יהוה Jehovah te plaatsen (I Koningen 18). Tegen de tijd van de profeet Hosea (mid-8e eeuw voor Christus) was de tegenstelling tot Baälisme zo sterk dat het gebruik van de term Baal vaak werd vervangen door het minachtende boshet (“schaamte”); in samengestelde eigennamen, bijvoorbeeld, Isboset verving de eerder Ishbaal.

In de Heilige Schrift van de joden, christenen en moslims vinden we een Almachtige God יהוה of Allah (het Arabische woord voor God in monotheïstische zin) met de “Heilige Naam des HEEREN” of “Heilige Naam van God” Die streed tegen Baal om de macht in Israël. In de geschriften van de Joden, met inbegrip van de Hebreeuwse en Griekse Geschriften, werd El  gebruikt zoals de algemene bevolking het gebruikte, namelijk om een god aan te duiden of als een algemene term voor een god. In sommige christelijke bijbelvertalingen is het erg moeilijk gemaakt voor de lezers om te weten over wie wordt gesproken doordat er niet “een god“, of “de God” staat en omdat ze niet meer een verschil maken en enkel “God” of “Heer” afdrukken .

Van het grondwoord El komt ook het woord Elohim, dat steeds in het meervoud is (goden) en genderneutraal. Later werd dat woord “God” ook gebruikt om de Ene God aan te duiden. In de Heilige Schrift is het aangegeven dat het El Shaddai was  (dikwijls vertaald als Almachtige God) , die vóór Abraham verscheen en beloofde dat hij de vader van het volk Israël (Isra-El) in het land Kanaän zou  zijn.
*

Nota: Opgepast de link naar Jahweh voor de Wikipedia heeft in de tittel JHWH of Jehovah- maar behandelt ook de afgod JHW of Jahweh. + Betreft de Drie-eenheid: In het christendom kunnen we ook mensen vinden die niet geloven in zulke ongelooflijke transformatie.)

+

Voorgaande:

2de vraag: Wat of waar is het begin

3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper

Op zoek naar een God boven alle goden

Engelse versie / English version: Looking for answers on the question Is there a God #2 Pantheon of gods and celebrations

++

Aanvullende teksten

 1. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 2. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 3. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 4. Geloven of niet geloven
 5. Bijbelgezegden over God
 6. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 7. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 8. Is er een verbinding tussen God en mens?
 9. De Schepper God wil gevonden worden
 10. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #1
 11. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #2
 12. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #3
 13. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #4
 14. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #5
 15. Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6
 16. de Allerhoogste God en de relatie met Hem en Zijn familie
 17. Hang Jehovah aan en blijf aan Hem kleven
 18. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 19. Geest van aanneming waarbij wij roepen Abba, Vader
 20. Aanbid enkel de Schepper van alles
 21. Belangrijkheid van Gods Naam
 22. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 23. Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer
 24. Een Naam voor een God #4 Naam voor altijd
 25. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 27. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 28. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 29. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 30. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 31. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 32. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 33. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 34. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 35. Naamsverandering voor het behoud van vrede
 36. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 37. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 38. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 39. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 40. Jezus van Nazareth #3 De zoon van God
 41. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 42. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 43. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 44. Een Groots Geschenk om te herinneren
 45. Dienaar van zijn Vader
 46. Jezus laatste avondmaal
 47. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 48. Een Messias om te Sterven
 49. Filippenzen 1 – 2
 50. Niet goddelijkheid van Christus toch
 51. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 52. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 53. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 54. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 55. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 56. Vijf olifanten in een porceleinkast
 57. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 58. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 59. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen
 60. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 61. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 62. Kerstmis, Katholicisme en heidense feesten
 63. Kerst en wenslampions
 64. Kerstbomen
 65. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 66. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 67. Een Konijn dat Paaseiren legt
 68. Eieren leggende klokken en eieren verstoppende paashazen niets vandoen met Jezus opstanding
 69. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 70. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 71. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 72. 14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd
 73. 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
 74. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 75. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 76. Slavernij, Ongedesemd Brood en Feesten
 77. Een Feestmaal en doodsherinnering
 78. Teken van het verbond
 79. Eucharistische vieringen
 80. De zeven Feesten van God
 81. Zeven Feesten van God de belangrijkste feesten van de hele Bijbel
 82. Gods vergeten Woord 1 Inleiding
 83. Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk
 84. Want het is geen leeg woord
 85. Heidense invloeden op het trinitarisme
 86. Evangelischen drijven verder weg van Bijbelse waarheid

+++

Verder aanverwante artikelen

 1. “God bewijzen” door Stefan Paas en Rik Peels (boekbespreking, extern)
 2. Rituelen van boer en boerin 100 jaar geleden
 3. Rituelen: Een energetische zuiverende ‘Douche’
 4. Astro: Happy new moon in Taurus
 5. Is onwetendheid een zegen?
 6. Een goed leven – door Socrates
 7. 13 juli: Dansen en worstelen met god – Boekhandel over het water
 8. December survival!
 9. aftellen
 10. Sinterklaas bestaat echt
 11. Houdt U de Heilige Geest Tegen?
 12. Door de Kracht van de Heilige Geest
 13. Hypostase, philosophie
 14. winterwaanzin
 15. Winterse gloed op begijnhoven – Glowing beguinages during winter time
 16. Even wakker worden.. In Hoofddorp!
 17. Glitter is the new Black
 18. Haal de buikriem aan en vier de Keltische adventadventskalenders
 19. Raamtekeningen
 20. Kerst Planning
 21. Bijna Kerst
 22. Naar de kerstmarkt, 10 december 2016
 23. Kerstmarkt Twijnstraat 2016
 24. Van kerst- naar winterdecoratie: de kerstboom
 25. Kerstboom
 26. Kerstkaartjes
 27. Kerst Pop Up/Van UytselGML #4: Sinterkerst, marshmallows en Scrabble
 28. Kilmore Carols: Ierse kerstliederen uit een klein vissersdorp
 29. In Medellin is kerst wat later dan gepland
 30. De kerstman en zijn elfjes komen er aan!
 31. ‘Nollaig na mBan’: het kleine kerstfeest voor vrouwen
 32. KW: Make a christmas wish – Julia Williams – Hou de zakdoeken maar al klaar
 33. Kerst
 34. Het is kerst!
 35. Kerstavond
 36. Kerstdag
 37. nog meer Kerst
 38. Kerst wordt goud! vanNienke®
 39. Kerstmis volgens Pinterest
 40. Kerstmis in Burkina
 41. Féliz Navidad, Mendoza!
 42. Christmas in July
 43. dat viel mee
 44. besluit
 45. Een wens voor stille dagen – A wish for silent days
 46. Kerstkind
 47. Mijn kerstmis
 48. Kerst met een glimlach
 49. Kerstwensen
 50. Ergens zijn we het kwijtgeraakt
 51. Het feest van ons onvermogen
 52. Warm Fruit
 53. tractor kerstparade !!!
 54. Kerstgedachten no.1…Leef, leef, leef!
 55. Smarts & Biggens: 2 – Drukte met Kerst
 56. Pasen volgens Pinterest
 57. Evaluatiedingen: Pasen in aantocht, tijd om meer naar buiten te gaan!
 58. De Passie van de Jezus – Een muzikale fruitmand
 59. Weer bijna Pasen!
 60. Vrolijk Pasen!
 61. Paaseieren + Illustratie
 62. Wortels en modder
 63. De Ierse klaagzang van de drie Maria’s
 64. Pasen 2016
 65. Hema: nieuwe Pasen-strategie nu al aan de schoen gelapt?
 66. L’étrange Noël de M. Jack – Un film d’Henry Selick
 67. Fall Holidays
 68. Christmas eve; be kind
 69. Christmas’16
 70. Victorian Christmas Traditions in the Archive
 71. Qliphoth
 72. The Midwinter’s Dark
 73. ‘Tis the Season
 74. I always feel randy at this time of year
 75. Winter Solstice Coming Up
 76. The “Deep Green” Christian’s Winter Solstice
 77. Thoughts on Winter Solstice
 78. Elements of Solstice
 79. Winter Holidays Part 5: Winter Solstice
 80. Winter Viking (wee photoshoot)
 81. [Edited] Winter Holiday Songs, part 1
 82. YulebLog2016#17: Pagan!
 83. YulebLog2016#18: Planet Pagan
 84. Jag kommer hem till Yule
 85. Twelve Days of Yule
 86. On the first day of Yule
 87. Yule 2016
 88. Something old and something new….
 89. Have yourself a merry little Christmas
 90. The creative process
 91. Decorate for the holidays with natural elements
 92. 10 ways to celebrate a Dutch Christmas
 93. Christmas
 94. Is Christmas over yet?
 95. Do you believe in god?
 96. Otherworld – Spirit Writing
 97. Watch a Hungarian Masked Monster Parade | Atlas Obscura
 98. mantera

+++

Save

Save

Advertisement

7 thoughts on “Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

 1. # (…) wegens de enorme verdeeldheid rond de positie van de figuur Jezus, besloot om Christus te beschouwen als “werkelijk God én werkelijk Mens”. Dat concilie was een vervolg op het vierde Concilie van Chalcedon, ingericht omdat er indien in Christus’ persoon twee volwaardige naturen zouden zijn, men ook moest spreken over een Goddelijke en een menselijke wil in hem, wat indruist tegen het monotheletisme, een afwijkende vorm van het monofysitisme.’

  Dit is voor mij een opzienbarende tekst, niet alleen omdat ik deze (katholieke) geschiedenis niet ken, maar vooral om de ‘koehandel’ die bedreven werd om een en ander rationeel te verklaren en te kunnen uitleggen aan de gelovige volgers van de kerk. Maar vooral ook opzienbarend omdat ik lees: ‘Christus te beschouwen als “werkelijk God én werkelijk Mens”. Iedereen die mijn voorgaande opmerkingen en antwoorden goed heeft begrepen, weet dat ik de combinatie van ‘werkelijk God én werkelijk Mens’, zelfs in de persoon van Jezus, volledig uitsluit als mogelijkheid en dus simpelweg onmogelijk. Geen mens is werkelijk volwaardig en volmaakt God, maar God leeft wel in ons, in de ziel, die geen fysiek orgaan is maar alleen energie, een geestelijk lichaam binnen het fysieke lichaam, zoals ook menselijke aura’s geen fysiek verschijnsel zijn maar astraal of etherisch, kortom niet- stoffelijk. Samenvattend wat ik eerder heb opgemerkt: de Bron is het hoogste BewustZijn, de hoogste Energetische Intelligente en Scheppende Kracht/Macht, maar de Bron is als kerndeeltje (zielenkern) wel in ieder levend wezen en dus ook in de mens aanwezig. En zo loop ik voor het eerst in mijn leven tegen menselijke denken als ‘monotheletisme, een afwijkende vorm van het monofysitisme’ aan. Het kan verkeren!

  Ik wens iedereen een gezegende en zalige Kerst toe!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.