Als men over “geloof” spreekt hangt het af wat men met “geloof” bedoelt, maar komt het er ook op aan als men in een god of goden wil geloven welke god men wil aanhangen.

Sommigen in hun zoektocht naar een god zoeken iemand waarmee ze vinden dat ze kunnen bemiddelen. Liefst willen ze met hun godheid kunnen onderhandelen. Sommigen spreken over een hypostase welke schijnbaar een instroom op het christendom in de drie-eenheid heeft door het ene als vader van alles, de geest als rede (nous) en de zoon als korporaal wezen van dat wat door het Goddelijke werd gezonden. Ook zijn er die beweren dat het  christendom vol is van allerlei soorten mythen: drie-eenheid, hel, een eindeloze hellestraf, de onsterfelijke ziel, enz. , allemaal zaken die helemaal niet in overeenstemming zijn met de uitdrukkingen van de Heilige Geschriften. Ook al geven sommigen van die Drie-eenheidsgelovers toe dat

‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.’

verkiezen zij toch te gaan voor een tastbare god die meerdere mensen dan nog zouden gezien hebben. zij geven er dan de voorkeur aan om voor een god te gaan die alle menselijke trekjes heeft en die zoals alle mensen niet alles wist. Want hun god Jezus vreemd genoeg wist zelfs niet wanneer hij zou terug komen of wie er naast hem zou mogen komen te zitten als hij zijn koninkrijk zou hebben.

Het eigenaardige is wel dat heel wat mensen liefst een vreemde, wat onbegrijpelijke god verkiezen boven één die zeer heldere taal spreekt. Hoe misterieuzer hun godheid kan zijn hoe liever ze het hebben. zulke mensen vinden dat dit mysterie van de Drie-eenheid juist de reden is om erin te geloven en om het de moeite waard te maken hoop in het leven te hebben. Zij hangen dan mensen hun leer aan die zeggen:

De Drie-enige God is wat het christelijk geloof en leven de moeite waard maakt om te geloven en te leven. – Ryan MacGraw

De drie-eenheid is louter een voorwerp van geloof; het schietlood van de rede is te kort om dit mysterie te doorgronden, maar waar de rede niet kan waden, daar moet het geloof zwemmen. – Thomas Watson

Anderen geloven in de zoon van God als een tweede deel van de godheid, die ondergeschikt is aan de Vader, niet alleen in de economie van de verlossing, maar in zijn wezen… het grondvest de complementariteit van man en vrouw op een relatie van autoriteit en onderdanigheid in de aard van de Drie-eenheid is. {Beth Allison Barr, The Making of Biblical Womanhood (Grand Rapids, MI: Brazos) 193.}

Mensen maken heel wat verzinsels over het bestaan vban die Drie-eenheid en komen met allerlei verhalen en voorbeelden op de proppen om die leer van drie-eenheid te bevestigen of waarheid te geven. Dit gaat van vertellingen of gelijkenissen van waterdamp tot advocado’s.

Sommigen gaan zelfs zo ver om te zeggen:

Als er geen Drie-eenheid zou zijn, zou er geen menswording kunnen zijn, geen objectieve verlossing, en dus geen verlossing; want er zou niemand zijn die in staat zou zijn om op te treden als bemiddelaar tussen God en de mens. – Naamloze Theoloog geciteerd in “2002 Verrassende Dingen Over God en de Bijbel”

Waar ze dat vandaan halen mag Joost weten. Maar dit houdt helemaal geen steek, daar Allah het heel duidelijk heeft gemaakt dat Hij de Veroorzaker is van alles, en niet diegenen die met zulke ‘theologische leerstellingen’ komen.

Opvallend bij de Drievuldigheidsaanbidders is dat zij beweren dat God altijd dezelfde blijft, maar toch zien zij het verschil tussen Jezus en Jehovah God niet. sommigen zien in Jezus een van de klonen van God of moeten we het omdraaien “zien in God een kloon van Jezus“.

Het ergste is dat de meerderheid van de mensen zeggen “Christen” als ze eigenlijk Katholiek bedoelen of het over “Het Christendom hebben” en daarbij beweren dat al die Christenen geloven in die driekoppige godheid, terwijl er zeer vele andere soorten christenen zijn, waarbij er zijn die in een tweevoudige godheid geloven en anderen die slechts in één God geloven zoals de Bijbel het voorschrijft. Die eenheidsbeleiders worden dan nog eens dikwijls door die ‘valse’ christenen niet als Christenen erkend, terwijl het juist die christenen zijn die Jezus Christus leer volgen en dezelfde God aanbidden als Jezus Christus aanbad.

Daarop zijn  er die beweren:

Theologen die de kerk willen bevrijden van de drie-eenheid, getuigen bovenal van een Westers dualistisch denken. Dat is geënt op tegenstellingen: twee tegengestelde beweringen kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Het getal één kan niet gelijk zijn aan drie. In meer holistische, Oosterse manieren van denken daarentegen, kunnen waarheden perfect in harmonie naast elkaar bestaan. Uitgangspunt is niet of-of, maar en-en. {De kerk van het Grote Gelijk – Dualisme en holisme}

Zij die dan beweren dat de Drie-eenheid een mysterie is dat de gewone mens niet kan verstaan, zouden zich moeten afvragen of dat de God van Orde wel zulk een onbegrijpbaar begrip naar voor zou brengen zonder enige duidelijkheid te scheppen. Nochtans zijn de verklaringen van zo wel God en Jezus heel duidelijk.

Allah verklaarde die mens die in de rivier de Jordaan stond Zijn geliefde zoon.

“وصوت من السموات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت” (مت 3:17 Arabic)

“En een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet van Hem.”” (Mt 3:17 BasisBijbel)

Vreemd genoeg willen die Drie-eenheidsdenkers die Woorden van de Allerhoogste niet aanvaarden. Ook al wordt in meerdere plaatsen in de Schrift verwezen dat Jezus niet God is maar Gods zoon.

“وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابني الحبيب.له اسمعوا.” (لو 9:35 Arabic)

“Toen zei een stem vanuit de wolk: “Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Luister naar Hem.”” (Lu 9:35 BasisBijbel)

Ook al vraagt Allah naar hem te luisteren, willen die Drie-eenheidsdenkers niet naar Jezus luisteren, die aangeeft dat hij door God gezonden en geautoriseerd is en niets kan doen dan doordat Deze die groter is dan hij hem toelaat die dingen te doen.

“سمعتم اني قلت لكم انا اذهب ثم آتي اليكم.لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني قلت امضي الى الآب.لان ابي اعظم مني.” (يو 14:28 Arabic)

“Want jullie hebben gehoord dat Ik tegen jullie heb gezegd: ‘Ik ga weg en Ik kom bij jullie terug.’ Als jullie echt van Mij hielden, zouden jullie blij zijn dat Ik naar de Vader ga. Want de Vader is belangrijker dan Ik.” (Joh 14:28 BasisBijbel)

Het ergste is dan nog dat er bij die Drieeenheidsaanbidders nog mensen zijn die beweren dat God een moeder zou hebben, die ze ook een goddelijke toestand toekennen. Zo is er ook een Titus Brandsma die onder de titel ‘Maria in haar verhouding tot de Drie Goddelijke Personen’ Maria beschrijft als degene waarin de relatie tussen God en mens bij uitstek concreet wordt.

Er zijn ook heel wat theologen die het één zijn van mensen over het hoofd zien en dan plots bij het één zijn van Jezus met God daarin een bewijs zien dat Jezus wel God moet zijn. Hierbij vergeten zij dat Jezus ons ook vraagt één te zijn met hem en met zijn hemelse Vader. Dat zou ons dan tot Jezus en to God maken volgens de gedachtengang van die drie-eenheidsdenkers.

“27 خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني. 28 وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. 29 ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. 30 انا والآب واحد” (يو 10:27-30 Arabic)

“27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, en Ik ken ze, en ze volgen Mij. 28 En Ik geef hun het eeuwige leven. Ze zullen tot in eeuwigheid niet verloren gaan. Ze zijn van Mij en niemand zal ze uit mijn handen kunnen roven. 29 Mijn Vader heeft hen aan Mij gegeven. Hij is machtiger dan wie dan ook. Niemand kan iets uit de handen van mijn Vader roven. 30 Ik en de Vader zijn helemaal één.”” (Joh 10:27-30 BasisBijbel)

Men kan zich afragen of getrouwde koppels die ook één moeten zijn volgens hen dan ook één en dezelfde persoon worden of zijn?!? Eveneens worden de volgelingen van Jezus gevraagd één te zijn. Denken die Drie-eenheidsaanbidders dan ook dat al die gelovigen die Jezus volgen ook werkelijk één en dezelfde persoon worden?

Vreemd is het dat zij die eenheid tussen Jezus en God niet begrijpen en niet geloven dat Isa of Jezus zich volledig aan de Vader heeft over gegeven en dat de woorden, die hij tot ons spreekt niet van zichzelf komen maar door de hemelse Vader, die in hem vertoeft, worden gebracht tot de mensen. Ook zal die zelfde God tot de apostelen komen (met Pinksteren) om hen op dezelfde wijze als hun leermeester te, doen werken.

“ألست تؤمن اني انا في الآب والآب فيّ .الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي لكن الآب الحال فيّ هو يعمل الاعمال.” (يو 14:10 Arabic)

“Geloof je dan niet dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij? Wat Ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader, die één met Mij is, doet zijn werk door Mij heen.” (Joh 14:10 BasisBijbel)

“وانا اطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الابد.” (يو 14:16 Arabic)

“واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم” (يو 14:26 Arabic)

“En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven.” (Joh 14:16 BasisBijbel)

“Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd.” (Joh 14:26 BasisBijbel)

De later uitgekozen apostel Paulus schrijft verder over de rol van die Heilige Geest, Gods Kracht die tot de mensen kan komen als zij door God geroepen worden en tot geloof willen komen. Het is Die Helper Die wij zo hard nodig hebben om ons geloof te vormen.

Het geloof in de gezondene van God en het één zijn in de broederschap van Christus is datgene wat ons tot mede-erfgenamen maakt met Christus Jezus. Het één zijn in Christus maakt ons niet tot dezelfde persoon als Jezus, zoals het ons noch Christus tot God maakt.

Jezus heeft zijn hemelse Vader verzocht een Helper te sturen naar de wereld om het geloof verder te laten verspreiden. Die Helper (de Heilige Geest) is de Kracht van God die ons het inzicht en de wijsheid geeft, de kracht en liefde die nodig is om Jezus opdracht volwaardig te volbrengen. De eenheid duidt op een gezamenlijk project dat tot een goed einde moet gebracht worden. Bij de uitvoering van dit gezamenlijke project is er geen kwestie van macht of van dwang. Het is namelijk zo dat dit alleen op basis van vrijwilligheid en van persoonlijke overtuiging kan verwezenlijkt worden. Alle mensen hebben een vrije wil gekregen. Allah roept  eenieder op om zelf de juiste keuze te maken.

Ook al geeft de Bijbel aan dat God een Geest is Die niemand kan zien verkiezen de meeste ‘Christenen’ in het Christendom de door velen geziene man van vlees en bloed als hun ‘god’ te nemen. Dit tegenstaande dat een geest geen vlees en bloed heeft en Jezus zijn wonden liet zien om juist aan te geven dat hij geen geest is.

“الله روح.والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا.” (يو 4:24 Arabic)

“God is een geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol van waarheid.”” (Joh 4:24 BasisBijbel)

“24 اما توما احد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. 25 فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب.فقال لهم ان لم أبصر في يديه اثر المسامير واضع اصبعي في اثر المسامير واضع يدي في جنبه لا أؤمن 26 ¶ وبعد ثمانية ايام كان تلاميذه ايضا داخلا وتوما معهم.فجاء يسوع والابواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم. 27 ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا وابصر يديّ وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. 28 اجاب توما وقال له ربي والهي. 29 قال له يسوع لانك رأيتني يا توما آمنت.طوبى للذين آمنوا ولم يروا” (يو 20:24-29 Arabic)

“24 Tomas was er niet bij toen Jezus bij hen kwam. Hij was één van de twaalf leerlingen en werd ook wel Didymus(=‘tweeling’) genoemd. 25 De andere leerlingen vertelden hem: “We hebben de Heer Jezus gezien!” Maar hij antwoordde: “Ik geloof het pas als ik in zijn handen de wonden van de spijkers zie. Ik wil ze met mijn eigen vingers aanraken en ik wil met mijn eigen hand in zijn zij voelen.” 26 ¶ Acht dagen later zaten Jezus’ leerlingen weer in het huis. Nu was Tomas erbij. Jezus kwam binnen, ook al waren de deuren dicht. Hij stond plotseling tussen hen in en zei: “Ik wens jullie vrede toe!” 27 Daarna zei Hij tegen Tomas: “Kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” 28 Tomas antwoordde Hem: “Mijn Heer en mijn God!” 29 Jezus zei tegen hem: “Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven!”” (Joh 20:24-29 BasisBijbel)

Bent u ook zulk een ongelovige Thomas die eerst Jezus wil zien om dan te geloven dat hij het is of om dan pas zijn woorden te geloven dat hij de gezondene van God is?

Wenst u in die Jezus als god geloven, ook al kan hij niet alles weten en niet alles doen, terwijl er zijn hemelse Vader is Die wel alles weet en alles kan doen wat zelfs geen enkel mens kan doen?

Erg genoeg brengen die Drie-eenheidsdenkers Jezus liefdevolle daad om zich aan God over te geven en zich op te offeren als een loskoopoffer tot een nietige farse. Want God kan niet sterven. Allah is een eeuwige Geest, dus indien Jezus God zou zijn die onsterfelijk is dan heeft hij een grote toneelopvoering gebracht welke ons allemaal in de maling heeft genomen.

Maar Allah is een eerlijke God Die steeds de Waarheid vertelt. Bij Hem is geen leugen te vinden.

“ليس الله انسانا فيكذب.ولا ابن انسان فيندم.هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي.” (عد 23:19 Arabic)

“وايضا نصيح اسرائيل لا يكذب ولا يندم لانه ليس انسانا ليندم.” (1صم 15:29 Arabic)

“حاشا.بل ليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا.كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حوكمت” (رو 3:4 Arabic)

“God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt. Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd.” (Nu 23:19 BasisBijbel)

“De Sterke God van Israël liegt nooit en doet altijd wat Hij heeft besloten. Mensen veranderen van gedachten, maar Hij is geen mens. Hij verandert nooit van gedachten.”” (1Sa 15:29 BasisBijbel)

“Natuurlijk niet! God blijft altijd trouw aan zijn woord, ook al is van de mensen niemand trouw. Dat staat ook in de Boeken: “Als God rechtspreekt, doet Hij dat rechtvaardig. Zo is Hij nergens van te beschuldigen.”” (Ro 3:4 BasisBijbel)

Wil jij geloven in Die God Die geen mens is en Die geen leugentaal spreekt? Of verkies je meer te geloven in de door mensen gecreëerde god, waarvan er ook vele afbeeldingen van gemaakt worden, dit terwijl God verzoekt geen afbeeldingen van Hem te maken?

“لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مّما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض.” (خر 20:4 Arabic)

“Maak geen godenbeelden van iets wat in de lucht, op de aarde of in het water onder de aarde is.” (Ex 20:4 BasisBijbel)

Allah laat het aan de mensen over om te kiezen welke godheid zij wensen te vereren, maar uiteindelijk zal hun keuze mee bepalen wat er verder met hen zal gebeuren. Want uiteindelijk zal de wereld moeten komen in te zien dat er slechts één Ware God is, de Elohim Hashem Jehovah. Allah heeft een Naam en die Naam zal hoog in het vaandel moeten staan.

+

Engelse vertaling / English translation: In which God will one believe?

Voorgaande

Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden

Wil je geacht worden dicht bij God te zijn?

++

Aansluitende lectuur

 1. De wereld van onbijbelse leer #1
 2. Geloof
 3. God of een god
 4. Rond God de Allerhoogste 
 5. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 6. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 7. Doctrine van de Drievuldigheid
 8. Drie-eenheid of niet
 9. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 10. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 11. Groot Drie-eenheidsdebat
 12. Geloof in slechts één God
 13. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 14. Jehovah Wiens Naam heilig is
 15. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 16. Wie is Jezus volgens Prof. Buzzard
 17. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 18. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 19. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 20. Met wie kan je hem vergelijken
 21. Gezondene van God
 22. De gezondene van God
 23. Niet goddelijkheid van Christus toch
 24. Dienaar van zijn Vader
 25. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 26. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 27. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 28. Wie zijt Gij, Here?
 29. Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser
 30. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 31. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 32. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 33. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 34. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 35. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 36. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 37. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #3 Volgers van de ware Jezus
 38. Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen
 39. Calvijn worstelde ook met de drie-eenheidsleer
 40. Christenen
 41. Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders
 42. Jood of Christen zijn
 43. Hoe kijken trinitariërs op tegen het gelijk christus worden
 44. Heilige Geest Werkzame Kracht van God
 45. Christus verwekt door de Kracht van de Heilige Geest
 46. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 47. Vrije wil

+++

Verwante lectuur

 1. De triade van Plotin als filosofische ervaring
 2. Dagelijks Bijbel lezen – 2 Timotheüs 4:3,4
 3. Dagelijks Bijbel lezen – Hebreeën 11:1
 4. Matteus 28:16-20 Drie-Eenheid met ons
 5. De kerk van het Grote Gelijk – Drie klonen van Jezus
 6. Maria: Een trinitaire theologie
 7. Geen twijfel mogelijk
 8. Drie-enig God: onvoorstelbaar
 9. Jesus in die Kollig
 10. Godgom
 11. Matteus 28:16-20 Drie-Eenheid met ons
 12. Liturgie en de Heilige Geest: de ‘Al Wel’ en ‘Nog Niet’ onder ons
Advertisement

One thought on “In welke God wil men geloven?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.