Velen die zich Christen noemen beweren dat Jezus een Christen was en gaan zelfs zo ver te zeggen dat hij God is

Vast staat dat, een groot deel van zij die zich Christen noemen, vergeten dat Jezus eerst en vooral een zeer getrouw en godsdienstig Jood was. Ook zien zij over het hoofd hoe Jezus in Het Oude Testament verkondigt wordt als de te komen profeet die de wereld zou verlossen.

De blogster Mariam merkt op

Zoals de wereld er vandaag over denkt,
zijn de Islam, het christendom en het jodendom
aparte godsdiensten. {Als ik moslim word, verraad ik dan mijn geloof als christen?}

Zij stelt dan ook terecht de vraag:

Maar klopt dat wel? {Als ik moslim word, verraad ik dan mijn geloof als christen?}

Een Joodse man in opspraak

Eveneens haalt zij de juiste reden aan waarom zo een 2000 jaar die man voor zulk een problemen zorgde. Zoals het nu ook nog altijd is, draaide alles rond macht.

Jezus had kritiek op wat de joden van hun godsdienst hadden gemaakt

De joodse leiders vreesden dat ze hun macht over de mensen zouden verliezen als ze deden wat Jezus preekte. Dus deden ze alles om hem tegen te werken en wilden ze hem zelfs laten vermoorden. {Als ik moslim word, verraad ik dan mijn geloof als christen?}

Datgene wat Jezus predikte was niets nieuws, maar vele Joodse leermeesters probeerden hun volgers onder zich te houden en met heel wat regeltjes onder de knoet te houden. Dat Jezus hun leerstellingen durfde te bekritiseren was hen een doorn in het oog. Nog erger was het dat die man, die zij daar voor hun zagen, uit een arbeiders gezin kwam, maar toch een enorme kennis van de schrift had en daarnaast nog durfde beweren dat hij zijn gaven van zijn hemelse Vader, de Elohim Hashem Jehovah had gekregen. Hoe durfde hij hun leer en kennis in twijfel trekken of in vraag stellen? Hoe durfde hij zich een zoon van God noemen en nog beweren dat God hem gezonden had?

Jezus zijn volgelingen werden in die tijd altijd aanzien als Joden totdat er zich meer goyim of niet-Joden bij die groep van Jezus volgers aansloten. Toen werd het voor vele Joden wat te moeilijk om hen nog in hun tempels en synagogen toe te laten. Dat maakte dat de volgers van Christus Jezus zich naast hun regelmatige synagoge en tempel bezoeken voor de niet Joden bijeenkomsten gingen voorzien in openbare plaatsen en huizen van getrouwen. Zo groeide, wat eerst een Joodse groepering was, uit tot een nieuwe beweging “De Weg“, die later de basis zou vormen voor wat men de Christenheid ging noemen en uiteindelijk oploste in het Christendom.

Onderwerping aan God

Vele Christenen vergeten dat Jezus nooit beweerd heeft dat hij God zou zijn. Integendeel was hij er altijd zeer duidelijk over dat hij de gezondene van God was, een man van vlees en bloed, terwijl God een geest is die geen mens kan zien. Altijd, als hij mirakels deed, gaf hij aan dat hij het niet was die zulke wonderen deed, maar dat het zijn hemelse Vader was die hem de mogelijkheden gaf om aldus te doen. Regelmatig gaf hij aan dat hij door God geautoriseerd was om zulke woorden te uiten en daden te verrichten. Ook verzocht hij de mensen niet hem te danken, maar wel God dank en eer te betonen. Hij leerde de mensen zelfs hoe zij tot zijn en onze hemelse Vader moesten bidden.

In dat model gebed (Het Onze Vader) geeft de tekst ook aan dat de bidder wil dat Gods Wil geschiedde. En dat is iets waarop Jezus ook stond, dat niet zijn wil maar Gods Wil gebeurde. Indien Jezus God is, zou natuurlijk altijd zijn wil gebeuren.

Jezus echter, wenste zich volledig aan God te onderwerpen, en had graag dat wij ons ook zo aan God zouden onderwerpen, zoals hij dat deed.

Vele Christenen blijken helemaal over het hoofd te zien hoe in de Tuin van Gethsemane, Jezus in de uren voor zijn arrestatie tot zijn hemelse Vader bad:

“Neem deze beker van mij weg.
Maar niet mijn wil geschiede, maar de Uwe

Hierbij willen vele naam-Christenen niet inzien dat Jezus niet tot zichzelf bad, maar tot iemand anders, die Jezus aanschouwt als de Enige God die men moet aanbidden. En het is aan Die God dat Jezus bereid is zich in die uren van doodsangst over te geven. Aan Hem wil Jezus zijn volle vertrouwen geven. En dat is wat hij ook van ons verlangt.

Een gebruikte titel

Ook Jezus gebruikte de titel Allah, als hij in het Aramees, zijn moedertaal, sprak. Voor Jezus was Allah de enige Aanbiddenswaardige  en de Allerhoogste God. Er was in zijn tijd helemaal geen sprake van een “God der moslims” zoals men nu vele mensen hoort denken. Dat Hij (Allah) de God in de islam of de God van de mohammedanen of God van de moslims is moet Christenen verder doen nadenken over Die Godheid die zij aanschouwen als Islamitische god of Mohammedaanse god. Maar er is niets zo apart als een ‘Mohammedaanse god’ of ‘Christen god’ of Joodse god’. Men moet beseffen dat Allah gewoonweg de titel is of ‘Mohammedaanse naam’ voor God.

Letterlijk, betekent het woord “islam” ‘onderwerping’ of ‘overgave’ en betekent het woord ‘moslim,’ ‘degene die zich heeft onderworpen (of overgegeven).’ Verder is het woord ‘islam’ afgeleid van de stam ‘seleme’ wat in het Arabisch ‘vrede’ betekent.

De onderworpene

Als men dat in overweging neemt zou de Islamiet of Moslim iemand moeten zijn die bereid is zich te onderwerpen aan Allah (God) waardoor hij tot vrede komt die hij met anderen wil delen.

In religieus opzicht, zou men dus kunnen stellen dat iemand die zich aan God onderwerpt, zoals Jezus zich ook onderwierp aan God, ook Moslim zou kunnen genoemd worden. Als iemand die zich in het diepste vertrouwen heeft onderworpen (of overgegeven) aan Allah en als gevolg daarvan vrede met zichzelf en met zijn of haar sociale en natuurlijke omgeving heeft (bereikt), valt hij of zij dan eigenlijk ook onder de “Islam” waarbij zij die zo onder de bescherming van de Allerhoogste leven en hun leven in vrede met anderen willen delen zouden dan dus eigenlijk ook “moslim” genoemd kunnen worden.

Islam geen nieuwe religie

Velen aanschouwen de Islam als een nieuwe religie, die in de zevende eeuw tot stand gekomen is, toen tijdens de laatste tweeëntwintig jaar van Moehammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji ibn Kielaab ibn Moerra ibn Ka’b ibn Loe’ay ibn Ghalib ibn Fahr zijn leven, vanaf zijn veertigste, openbaringen zou hebben gekregen van God die aan hem werden doorgegeven door de aartsengel Gabriël waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren in een wereld waar men ver verwijderd was geraakt van het ware geloof.

Een titel en geen naam

Verscheidene mensen, zelfs ook de blogschrijfster Mariam, aanschouwt

Allah (de Arabische naam voor de ene ware God) {Als ik moslim word, verraad ik dan mijn geloof als christen?}

in plaats van te zien dat Allah of God geen naam is maar een titel, en in dit geval zelfs een belangrijke titel waarvan enkel een enkelvoudsvorm van bestaat, omdat er ook slechts één God bestaat die zich God kan noemen. Die Enige Ware God heeft ook een Naam, die zelfs Heilig, of apart geplaatst is, namelijk Jehovah.

Door te zeggen dat Allah de naam van God is, zijn heel wat mensen buiten de Arabisch sprekende landen, gaan denken dat Moslims een andere God aanbidden dan zij. In de Arabische landen en in deze waar in de moedertaal ook “Allah” wordt gebruikt om “God” aan te duiden is er zo geen probleem, want daar spreken zowel Joden, Christenen, Moslims als niet gelovigen over “Allah” als zij het over God hebben.

Abrahams kleinzoon Jacob, Juda, een van zijn zonen en stamvader van de Joodse stam en alle joden, van alle generaties die daarna volgden, en die gehoorzaam waren aan hun profeten, waren aanbidders van die Enige Ware God, Allah, de Elohim Hashem Jehovah. Om die reden kunnen zij dan volgens meerdere moslims ook als moslims in de ogen van God aanschouwd worden.

Geen nieuwe religie

De wereld heeft helemaal geen nieuwe religie nodig. Van bij de aanvang der tijden kregen de mensen te horen Wie hen geschapen had en Wie alles rondom hen voorzag.

Doorheen de tijden hebben mensen gezocht naar mogelijkheden Die Ene God te aanbidden. Maar ook vonden mensen zich geconfronteerd met vele natuurverschijnselen die hen angst inboezemden. Door die angst voor dat vele natuurgeweld begonnen zich velen ook andere goden en halfgoden toe te eigenen en verheerlijken.

Het zijn mensen die religieuze groeperingen hebben gecreëerd en in stand houden.

Mensen zochten een manier van leven en in het besef dat die wereld door Iemand geschapen was wensten ze hun dankbaarheid aan Die Iemand betuigen. Met hun verhalen en opgetekende woorden wensten zij het bestaan te verklaren en een verbintenis te vinden omtrent het leven van de mens op een manier met Die Goddelijke Schepper en het universum, die het verstand en het hart beviel.

De mens zocht een manier om inzicht te krijgen betreft de dingen die rondom hem gebeurde. Daarbij kwamen meerderen tot besef dat het erkennen en aanbidden van Allah of God als de belangrijkste functie van het menselijk bestaan kan aanzien worden.

De joden gingen daar zeer ver in, met hun praktijk van meerdere gebedsstonden per dag, alleen of in gemeenschap.

Bij het zoeken naar universele en tijdloze principes voor menselijk en moreel gedrag, om er voor te zorgen dat de voortdurende menselijke ontwikkeling zal resulteren in individueel en gemeenschappelijk geluk, kwamen er verschillende wijzen van verwezenlijking om dat doel te bereiken. En zo kunnen wij vandaag meerdere godsdientige uitingen op onze aardbol aantreffen.

Keuzes maken

Doorheen de eeuwen hebben de mensen telkens zelf voor zichelf de keuzes moeten maken welke weg zij zouden op gaan. Telkenmale voorzag God mensen om hen leiding te geven. Maar niet altijd wensten de mensen van die leider of profeet te weten. Zo ontstonden er spanningsvelden en gingen stammen uit elkaar, maar vormden er zich verscheidene sub-vormen in godsdienstrichtingen of geloofsgroepen. Niemand lijkt er aan te kunnen ontsnappen. Bij de Joden, Christenen zowel bij de Islamieten vinden wij verschillende groeperingen die het niet altijd eens zijn met elkaar.

De menselijke ‘machtsdrang’ en ‘wellust’ hebben er voor gezorgd dat er zulke scheuringen in die geloofsgroepen zijn ontstaan. en vanuit de hoogte kijkt God toe om te zien hoe die ‘arme mens’ zich telkens opnieuw laat misleiden.

Telkenmale is de mens in de val getrapt, met te denken dat de mens het beste weet hoe en waar hij God moet dienen. In plaats van hun ogen ten volle te richten op God, richten velen zich op menselijke leerstellingen en worden zo misleid en vlotten weg van de Ware Leer van God.

De blogschrijfter, die wij aanhaalden in het begin van dit artikel, wijst op de waarheid waarvan elk van ons bewust zou moeten zijn:

Wie nadenkt over zijn leven, over de wereld, over de geschiedenis, over de natuur, over God… komt tot het besluit:

“Hier zit God achter! Niets of niemand anders kon dit maken. Niets of niemand kan dit allemaal draaiende houden.”

Vergeet die opdeling in godsdiensten.
Kijk naar God, denk na, praat met Hem
en vraag je af wat de beste houding is
die je kan aannemen tegenover God:

++

Aanvullend

 1. Rond God de Allerhoogste
 2. De Enige Ware God
 3. Geloof in slechts één God
 4. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 5. Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer
 6. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 9. De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari)
 10. God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen
 11. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 12. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 13. Gezondene van God
 14. Zoon van God
 15. Jezus Zoon van God
 16. Christus Jezus – de zoon van God
 17. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 18. Zoon van God dé Weg naar God
 19. Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God
 20. Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens
 21. Christus in Profetie #9 De psalmen (3) Van wie er in de Boekrol geschreven staat
 22. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #1 Abraham de aartsvader
 23. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 24. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 25. In Naam van God
 26. De weg van God of de weg van de wereld?
 27. De te volgen Weg van God
 28. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran

+++

Vindt ook te lezen

 1. Islam is niet nieuw
 2. Islam en de anderen
 3. Als ik moslim word, verraad ik dan mijn geloof als christen?
 4. Bewijs voor elk woord!
 5. Heeft Jezus gezegd “Ik ben God” ?
 6. Typdenken over … Reacties op Islam
 7. Vragen over Allah
 8. Leugens over Allah, “de maangod”
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.