Jezus Jood Christen of Moslim

God heeft de wereld van Zijn woord en Zijn profeten voorzien, maar niet altijd wensten de mensen van die leiders of profeten weten, waardoor er verscheidene groeperingen ontstonden die elk dachten of denken de juiste aanbiddingswijze te hebben.

Does one need evidence?

Does one need proof to come to a certain belief? We can look at the signs in nature and find out what happened to certain people in the past, such as Noah and Paul. With the Book of Books, Allah has provided the world with His Interpretative Word.

Heeft men bewijs nodig?

Heeft men bewijzen nodig om tot een bepaald geloof te komen? Wij kunnen naar de tekenen in de natuur kijken en nagaan wat er in het verleden met bepaalde mensen, zoals Noach en Paulus is gebeurd. Met het Boek der boeken heeft Allah de wereld van Zijn Alzeggend Woord voorzien.

Faith in one or more gods

When we speak about "Faith" (iman) we look at acceptance of the Belief in the existence and oneness of God (Allah).and the existence of the Book of books of which God is the author, existing of five main parts, the Torah (revealed to Moses),,the Psalms (revealed to David).and the Writings of Kings and prophets as well as the Gospel (revealed to Jesus) with the writings of his apostles,

Advertisement

Geloof in één of meer goden

Wanneer wij over "Geloof" (iman) spreken, zien wij op de aanvaarding van het Geloof in het bestaan en de eenheid van God (Allah) en het bestaan van het Boek der boeken waarvan God de auteur is, bestaande uit vijf hoofdstukken, de Torah (geopenbaard aan Mozes), de Psalmen (geopenbaard aan David) en de Geschriften van Koningen en Profeten, alsmede het Evangelie (geopenbaard aan Jezus) met de geschriften van zijn apostelen,

In which God will one believe?

One may wonder in which or what kind of god people want to believe. It is striking that many people like to have a certain form of mystery around their deity and therefore do not choose the God Who pours clear wine and sends very reliable Words to earth.

In welke God wil men geloven?

Men kan zich afvragen in welke of wat voor soort god mensen willen geloven. Opvallend is wel dat heel wat mensen graag een zekere vorm van misterieusiteit rond hun godheid wensen te hebben en daarom niet kiezen voor Dé God Die klare wijn schenkt en zeer betrouwbare Woorden naar de aarde toezendt.

Wil je geacht worden dicht bij God te zijn?

Wil jij tot de categorie behoren van degenen die als het dichtst bij Allah worden beschouwd, maar weet je niet zeker wie Hij is of voel je je futloos en ongemotiveerd? Weet u dat er Geschriften zijn die u kunnen verlichten en antwoorden kunnen geven op vele vragen die u en uw vrienden kunnen hebben. … Continue reading Wil je geacht worden dicht bij God te zijn?

What does the Bible talk about other “gods” when there is only One True God the Father?

Let’s start with a look at Psalm 82, the psalm that the Nazarene master teacher Jeshua (Ishi - Isa - Issou - Jesus) quotes in John 10:34. “1  (82:2) ‎حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الاشرار.سلاه‎ . 2 (82:3) ‎اقضوا للذليل ولليتيم.انصفوا المسكين والبائس‎ .” (مز 82:1-2 Arabic) “1  <A Psalm. Of Asaph.> God is … Continue reading What does the Bible talk about other “gods” when there is only One True God the Father?