De Nederlanden in de 16e en 17e eeuw

Zoals overal elders in de Wereld wonen in de Nederlanden mensen die naar het geestelijk hogere zoeken. Hun geest wordt bevraagd met zin en onzin van vele dingen. Vele mensen zijn op zoek naar antwoorden op hun vele levensvragen waarbij zij er niet onderuit kunnen om zich af te vragen of er al of niet een bijzonder Hoger Wezen bestaat dat alles onder controle heeft.

Een spotprent van E.J. Pace uit 1922 die uitbeeldt dat christenen die het modernisme aannemen, zich begeven op een dalende trap die uitkomt bij het atheïsme.

Onder de Belgische bevolking kan men mensen vinden die helemaal niet in een scheppende noch een goddelijke kracht of een eeuwige kracht geloven terwijl er anderen zijn die in één of meerdere goden geloven. In het Westen, zoals wij makkelijk onze kapitalistische maatschappij noemen, heerst er een waaier van verschillende geloofsgemeenschappen met heel uiteenlopende godsdienstbelevingsvormen.
Van atheïstische gedachten kan men mensen vinden die heel filosofisch naar de wereld kijken, terwijl anderen apathisch alles aan zich voorbij laten gaan. anderen zoeken zen gedachten of laten hun geest meerdere mogelijkheden onderzoeken. Letterlijk kom het woord atheïst te duiden dat het mensen zijn die niet geloven in een god en zo zonder god door het leven willen gaan. Echter worden ook zij die een naturalistische wereldbeschouwing hebben ook tot de atheïsten gerekend. Opvallend onder de atheïsten kan men zeer verschillende opinies vinden over het ontstaan van alles en over het mens-zijn.  Eveneens vreemd is dat dikwijls die “Godloochenaars” zoals atheïsten ook dikwijls worden genoemd, en ongelovigen zich echter veelvuldig bedienen van het woord ‘god’ (geschreven met een kleine letter g) om naar God te verwijzen, bijv. “de god der christenen” (want voor atheisten zijn alle goden (JHWH Jehovah of voor velen Jahweh, Baäl, Astarte, enz.) menselijke bedenksels) maar toch concentreren zij zich veelvuldig in hun geschriften over twee goden, namelijk Jezus (een god zoon) en de Goddelijke Vader. Bij meerdere atheïsten kan men filosofen vinden die alles trachten te door gronden en te verklaren op wetenschappelijke en andere manieren. Zo komt men van filosofisch atheïsme over gehechtheid aan de religieuze beleving met culturele en traditionele tradities tot oppervlakkige religiositeit  of tot trouwe kerkgang en/of diepgaande geloofsbeleving.

Volgens etnologen loopt het totaal aantal godsdiensten waartoe mensen zich op dit ogenblik bekennen in de duizenden. Doorheen de geschiedenis zijn massa’s goden aanbeen geworden. Van die godsdiensten valt het op dat een groot deel zich richt op de natuurfenomenen. De samenhang tussen de bewegingen van de zon, maan en planeten, die in de Oudheid ook als “sterren” werden aangeduid gaven aanleiding voor veel volkeren die op dat ogenblik onverklaarbare natuurverschijnselen aan hogere krachten toe te schrijven. Hoewel wetenschappers de principes van de astrologie allang hebben afgewezen als pseudowetenschap, blijven heden toch nog miljoenen mensen geloven in astrologie, astromantie of sterrenwichelarij en het uitoefenen.

Een ‘zodiakman’. Het betreft melothesia: de invloed van de dierenriem en planeten op het lichaam. Illustratie uit de Wiesensteig kalender, 1443.

De beweging van lichtpunten zoals die van de zon, maan, planeten en sterren langs de hemel heeft mensen van alle tijden gefascineerd. Men ontdekte regelmaat in deze bewegingen en probeerde die te beschrijven, waarbij niet alleen individuele lichtpunten een naam kregen maar ook schijnbare samenstellingen van die punten, de zogenaamde sterrenbeelden of tekens. Naast het beschrijven van de hemellichamen en hun bewegingen, de astronomie, kende men bij de Babyloniërs en later bij onder meer de Egyptenaren en Romeinen betekenis toe aan hun posities aan de hemel om bijvoorbeeld de toekomst van de staat, het slagen van de oogst, het stijgen van de Nijl of het lot van een heerser te voorspellen. In de Bijbel treden astrologen op als de Wijzen uit het Oosten. {Wikipedia over astrologie}

De kijk op de hemellichamen bracht velen er toe om er bovennatuurlijke eigenschappen aan toe te schrijven en zich te bedenken over wezens die die elementen tot stand brachten of beheren.

De empirische wetenschap die mensen er toe bracht goden voor zich te nemen brengt ons tot die stelling die (nog) niet bewezen is en dient als uitgangspunt voor ons experiment of onze zoektocht naar godheden of één Godheid. Zo moeten wij vaststellen dat er een  hypothetisch bovennatuurlijke entiteit naar voor wordt gebracht door verscheidene geloofsgroepen die door die gelovigen als een machtig, bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel.

3e-eeuwse afbeelding van de man Mozes die ook in meerdere geschriften de titel ‘god’ mee krijgt. – Uit de Synagoge van Dura Europos.

Die speciale wezens die de krachten van de mens overstijgen worden aanschouwd als goden, het is te zeggen hoger geplaatsten. Zo waren in veel culturen de heersers of voorname figuren, zoals de farao, koningen, Moshe (Moses of Mozes) als goden aanschouwd. Meerdere goden werden zo voor het voetlicht gebracht in de loop der tijden. Zij kunnen geacht worden te leven op aarde, met name in de natuur, alsook in de hogere sferen van de hemel of nog in het onderaardse of de onderwereld.

Het geloof in goden is algemeen verbreid, maar godsdiensten (waarmee vaak één of meer culturen verbonden zijn) verschillen in het aantal goden dat wordt aangenomen, de betekenis die zij eraan geven, en hun houding ten opzichte van eigen en andere goden of slechts één Godheid. Naargelang de keuze van het aantal goden kan men spreken van polytheïstische religies en monotheïstische religies of godsdiensten. Het valt echter op dat bij die monotheïstische religies, zoals jodendom, christendom en islam, in die tak van het Christendom een grote meerderheid is die eigenlijk in drie goden gelooft terwijl slecht een beperktere groep in slechts één God gelooft en tot de Christenheid behoort.

Zogeheten guldgubbar, of Germaanse regionale godheden. Vroegmiddeleeuws.
De deva Mara, Heer van Dood en Lust, houdt het wiel van reïncarnatie vast en probeert mensen in het samsara te houden, boeddhistisch beeld, 1177-1249

Tegenover die aanbidders van slechts één God staan de polytheïstische geloofsgemeenschappen, zoals de Noordse of Germaanse mythologie en het hindoeïsme, zijn er vele (klassen van) goden (in India ook wel deva’s genoemd, en in West- en Noordwest-Europa Asen, Alven en Wanen). Opvallend is wel dat er bij die godsdiensten meerdere tolerante, geweldloze groeperingen zijn maar wij moeten ook opmerken dat er ook goddeloze godsdienstgroepen bestaan zoals het Janaisme waar er een reddende doctrine heerst die begrepen moet worden als het einde van de eeuwige zielsverhuizing. Echter kan men zich afvragen of die vereerde spirituele meesters die Jina genoemd worden (“zij die het kwaad overwonnen hebben”) eigenlijk ook niet goden zijn. Het worden ook wel tirthamkaras of “voorbijgangers” genoemd omdat zij een “doorwaadbare plaats maken”. Zoals in andere geloofsgemeenschappen zijn hun leermeesters ook personages die onthecht zijn van de wereld en die de verlichting bereikt hebben. Om die reden zouden zij dan ook kunnen beschouwd worden als echte godheden en kiezen zij volgens de Janaistische leer om vervolgens op aarde te incarneren en de mensheid op hun weg naar de redding te begeleiden.

Hopi Kachina of natuur krachten figuren

Mensen die op de velden werkten hadden een intense verbondenheid met de aarde en voelden zich ook dikwijls verbonden met natuurlijke mogendheden buiten de mensheid gelegen. Zo kan men bijvoorbeeld Daikoku bij de Japanners als een patroonheilige vinden voor de boeren, koks en restauranthouders. Vele families kijken ook op naar hun voorouders en in vele landen kan men dan ook voorouder cultussen vinden. Of het nu om mythische of historische voorouders gaat of machtige figuren, stichters van een clan of van een dorp, of om gewone stervelingen, treft men aanbidding aan van die figuren en worden er sommigen van hen tot een godheid verheven. Dat vindt men ook nog vandaag waarbij mensen spreken van “hun god”  wanneer zij een sportfiguur of iemand van de entertainment wereld bedoelen. In talloze Afrikaanse maatschappijen worden de geesten van de voorouders in beeldjes “gevangen” die in de dorpen op moeilijke momenten of eter gelegenheid van bepaalde ceremonieën worden neergezet. In deze traditie kan men dat ook in meerdere Katholieke gemeenschappen vinden, waar er heilige beeldjes worden gemaakt, waarvoor men komt neer te knielen en te bidden om die heiligen iets af te smeken. Ook bij meerdere Katholieke gemeenschappen worden die beelden van heiligen of een “moeder van god ” of Maria rond gedragen. Bij andere gemeenschappen gaat men zelfs zo ver om de dieren uit te beelden en op te nemen in hun pantheon van goden. Zo kan men bij de Hopi‘s, een indianenstam ten Zuidwesten van de Verenigde Staten van Amerika, niet alleen de voorouderlijke geesten van de stam vinden maar ook de geesten van de dieren en van natuurlijke krachten (regen, wind, donder, bliksem, enz.) kachina genoemd. Deze natuurlijke geesten en krachten worden gevreesd en daarom wordt voor hen respect geëist. Men kan daar zien dat men die geesten wil paaien, en in meerdere godsdiensten valt het op dat de aanbidders hun goden tevreden willen stellen, gevoed door wat wij hoofdzakelijk als een angst kunnen vaststellen en om hun geweten te sussen.

Het valt mij op dat meerdere goden een bedenksel zijn van de mens waarbij die goden verbonden zijn door een mythologische genealogie, maar er zijn ook meerdere godsdiensten waar men goden heeft die steeds weer in nieuwe vormen terugkeren of  incarneren. Het hindoeïsme is zo een voorbeeld waar goden als incarnaties van elkaar gelden, zodat in feite een veelgodenverering gecombineerd kan worden met één universeel goddelijk principe dat zich in allen manifesteert. ook bij bepaalde Christenen wordt aangenomen dat Jezus een incarnatie zou zijn van de Goddelijke Vader. Voor die van meer goden houdende christenen is Jezus niet enkel zoon van God maar zou hij zelf ook die God zijn. Erger nog is Jezus voor hen niet enkel god de zoon maar tegelijkertijd ook nog god de heilige geest. Voor die Christenen was die godheid Jezus daar al van in het begin der schepping en hielp deze mee alle dingen te maken. Vele eeuwen later, nadat hij al de  mensen al heel veel had laten lijden, kwam hij dan weer eens op de aarde, nadat hij er eerst was in de Tuin van Eden, om vervolgens te sterven (ook al zou hij zogenaamd eeuwig zijn) en dit om zogezegd redding over de mensen te brengen met zijn dood, doch om hen weer verder, zoals voorheen, ongelofelijk hard te laten afzien in allerlei hongersnoden, natuurrampen, oorlogen, alsof er niets gebeurd is omtrent deze godheid.

Natuurlijk heeft men in deze wereld een heleboel mensen die niet willen weten of gewoonweg hun ogen sluiten voor wat buiten hen ligt of voor wat onbegrijpbaar lijkt of (erger) voor wat hen tot verplichtingen zou kunnen brengen. Zij kiezen de makkelijke weg gewoon niet hoeven te zoeken achter een godheid die boven ander goden zou staan.

Wij kunnen er op aan dat zo lang de Ware God zich niet manifesteert wij ook niet zeker zullen kunnen weten of er al of niet een God of goden bestaan. Maar indien wij naar het evenbeeld van God zouden geschapen zijn en in ons kenmerken van Hem zouden hebben moeten wij toch ook een inwendig gevoelen hebben van Zijn bestaan. Dat instinct kunnen wij dan willen aanvoelen of verwerpen, niet willen aanvoelen. Ofwel willen wij blind zijn voor zo iets dat wij blijkbaar niet aan kunnen met onze kleine hersenpan. Of misschien voelen wij het wel in ons knagen maar zijn we  er bang voor.

Tetragrammaton (God's name, see Jehovah) at th...
Tetragrammaton יהוה (de lettertekens voor de Naam van de Allerhoogste Godheid יהוה welke gelezen kan worden als Jehovah – Beeld uit de Asamkirche te München, Duitsland. (Foto credit: Wikipedia)

In ieder geval in de volgende artikelen zullen wij verder op zoek gaan naar de redenen van het al of niet bestaan van goden en of er iemand boven al die goden staat, een Oppermachtige Godheid. Alsook zal ik trachten uit te vissen welke namen voor welke godheden er zijn en welke naam die Ene Ware Godheid dan wel mag hebben. Hiertoe nodig ik u uit om mij te vergezellen op deze ontdekkingstocht.

+

Voorgaande

2de vraag: Wat of waar is het begin

3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper

Verder zal u ook in onderstaande komende Engelse artikelen hier meer over vernemen alsook in het vervolg op dit artikel:

Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden

For English readers: this subject shall be tackled in the coming English articles

Looking for answers on the question Is there a God #1 Many gods

Looking for answers on the question Is there a God #2 Pantheon of gods and celebrations

Looking for answers on the question Is there a God #3 Transcendence or Surpassing other gods and man

++

Aanvullende lectuur

 1. Is daar een veroorzaker van alles
 2. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 3. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 4. Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping
 5. Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god
 6. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 7. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 8. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 9. Helden en heiligen
 10. Bijbelgezegden over God
 11. Geloof in slechts één God
 12. Alles aan de Ene onderworpen
 13. Uitdagende vordering
 14. Ongelezen bestseller
 15. Moeten christenen andere godsdiensten ‘respecteren’?
 16. Wereldwijd een 1,253 miljard katholieken
 17. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 18. Jezus moest sterven
 19. Een Messias om te Sterven
 20. De wetenschap dat God bestaat

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. De tragiek van het woord
 2. De mens is een sneeuwbal
 3. Vrouwen creëren hun eigen religie wel
 4. Lof offers
 5. De ‘Voltooid leven wet’: niemand vraagt om te worden geboren
 6. We zijn niet slecht! We zijn dom!
 7. Trance gevallen steeds rond dezelfde periode
 8. Eindeloosheid
 9. Is onwetendheid een zegen?
 10. Wat is moraliteit?
 11. Q – C03 – Teaser: Thomas’ bijdrage aan de filosofie
 12. Sextus Empiricus
 13. David Hume
 14. René Descartes
 15. Authenticiteit is heilig – VK
 16. Wereldjongerendagen: net de Olympische Spelen, maar dan anders
 17. WJD-artikel in het Nederlands Dagblad
 18. Column: Ik heb iets met het Heilig Hart
 19. Andries Knevel: van paus in de ban tot in de ban van de paus
 20. Sinterklaas bestaat echt
 21. nieuwe planeet vinden om te overleven
 22. Als populisme uitdraait op beweringen dat #opwarming aarde een fabeltje is, dan wordt het tijd voor een hoorzitting in het Amerikaanse Congres en duidelijke wetenschappelijke taal @fd #Trump
 23. Repliek van Katie Mack gaat de hele wereld over
 24. discovering divine intervention
 25. Trust Your Instincts
 26. To Seek Existence Is A Natural Instinct — The Four Elements
 27. “Old Souls — The Knowledge of Your Eternal Self”
 28. It’s Not What You Think.
 29. Sixth sense
 30. Is coin toss magical
 31. Predators
 32. Recycling Yourself!!!
 33. Maria durch einen Dornenwald ging…
 34. Maria, Madre di misericordia
 35. L’Umanità di Gesù e la sua prassi di vita
 36. Catatan kecil mir’yam (Sebuah narasi imajinatif)
 37. Maria – Rencan agung dan mahasempurna dari Allah

+++

Save

Save

Save

Advertisement

46 thoughts on “Op zoek naar een God boven alle goden

 1. Hierbij doe ik een poging om deze inleiding op de vraag ‘Op zoek naar een God boven alle goden’ van een antwoord te voorzien.
  Ik heb niet uit de tekst kunnen halen wat de uitdaging ‘Op zoek naar een God boven alle goden’ precies betekent. Als iemand hiernaar zoekt – wat ik betwijfel want de meeste mensen geloven in een God waarmee ze zijn opgevoed – wordt er dan naar een hiërarchie gezocht van een supergod of superieure God die gewone goden onder zich heeft staan? Of gaat het hierbij om de gemiddelde christen en moslim die hun God of Allah noemen en vinden dat deze God of Allah boven de scheppers van andere godsdiensten in de wereld staan, zoals het veelgodendom binnen het Hindoeïsme? Het Boeddhisme kan ik trouwens voor die vraag niet aanoepen omdat daar geen God bestaat omdat het een levensbeschouwing is met als voornaamste kenmerk respect voor het levende en voor de natuur.
  Mijn benadering van God of goden is dat deze terminologie verraadt dat iemand die zich met zo’n vraagstelling uitdrukt God als een menselijk wezen ziet, een fysieke God met een grote witte baard op de wolken. Een ouderwetse God die door de christelijke kerken in het leven is geroepen om het contact in het gebed wat gemakkelijker te maken.
  Voor mij is God het Alles, aanwezig in alles wat leeft, want al die levensvormen zijn een manifestatie van de levende God, die uit scheppende Energie bestaat met het hoogste Bewustzijn, waarmee het hele uitspansel is uitgedacht en geschapen. Ik besef dat ik met deze, mijn overtuiging (Weten uit Inzicht en meditatieve Ervaring) heel anders in dit vraagstuk sta dan de christelijke kerken, terwijl ik Jezus van Nazareth wel als de grootste profeet erken en beschouw die hier ooit op aarde heeft geleefd, die alle goddelijke wetten beheerste en daarom Zoon van God werd en wordt genoemd in de Bijbel. Maar zoals ik boven aangaf, God is het Alles, aanwezig in alles wat leeft en dus ook in ieder mens, in iedere persoon. Ieder mens die ik tegenkom is een deel van God die ik tegenkom en respecteer ik om die reden. Daarom haat ik niemand en als iemand ruzie zoekt probeer ik er achter te komen waarom die persoon zo reageert, dat doet. Zo probeer ik steeds te beantwoorden aan het pas dat Jezus ons gewezen heeft. Kan de lezer mij volgen?

  Like

  1. Beste Jan Willem Jongemans, via uw tweede WordPress website (dat nu wel verbinding maakte, namelijk tot het interessante “Europees liberalisme en Europese eenheid” ), kreeg ik het zelfde antwoord en de vraag “Zo probeer ik steeds te beantwoorden aan het pas dat Jezus ons gewezen heeft. Kan de lezer mij volgen?”

   Ik hoop dat de lezer zal kunnen volgen. Ook hoop ik dat hij of zij zal gaan nadenken over die pas die Jezus heeft uitgestippeld en wie en waarom die Jezus wel zo belangrijk kan en moet zijn in ons leven. Als de Weg naar God is die meester leraar, de gezondene van God die de autoriteit heeft gekregen om op te treden voor God zo belangrijk dat wij hem niet mogen negeren maar ook geen verkeerde rol mogen toe dienen.
   Vele mensen hebben hem tot hun god gemaakt, in plaats van Dé Ene Ware God te erkennen. Hierdoor zijn ze van het rechte pad afgedwaald en valt het ook op dat zij zich meestal in een kerkgemeenschap bevinden die zich ook bezondigt aan heidense gebruiken en niet Schriftuurlijke aanbidding. Nochtans is de enige Ware God heel duidelijk omtrent de wegen die Hij verlangt dat mensen zouden volgen.

   Ik kan slechts hopen dat door juiste vraagstellingen en intens oprecht onderzoek, mensen tot Dé Ware God kunnen komen en geloof zullen krijgen in slechts één God.

   Like

 2. Hierbij doe ik een poging om deze inleiding op de vraag ‘Op zoek naar een God boven alle goden’ van een antwoord te voorzien.
  Ik heb niet uit de tekst kunnen halen wat de uitdaging ‘Op zoek naar een God boven alle goden’ precies betekent. Als iemand hiernaar zoekt – wat ik betwijfel want de meeste mensen geloven in een God waarmee ze zijn opgevoed – wordt er dan naar een hiërarchie gezocht van een supergod of superieure God die gewone goden onder zich heeft staan? Of gaat het hierbij om de gemiddelde christen en moslim die hun God of Allah noemen en vinden dat deze God of Allah boven de scheppers van andere godsdiensten in de wereld staan, zoals het veelgodendom binnen het Hindoeïsme? Het Boeddhisme kan ik trouwens voor die vraag niet aanoepen omdat daar geen God bestaat omdat het een levensbeschouwing is met als voornaamste kenmerk respect voor het levende en voor de natuur.
  Mijn benadering van God of goden is dat deze terminologie verraadt dat iemand die zich met zo’n vraagstelling uitdrukt God als een menselijk wezen ziet, een fysieke God met een grote witte baard op de wolken. Een ouderwetse God die door de christelijke kerken in het leven is geroepen om het contact in het gebed wat gemakkelijker te maken.
  Voor mij is God het Alles, aanwezig in alles wat leeft, want al die levensvormen zijn een manifestatie van de levende God, die uit scheppende Energie bestaat met het hoogste Bewustzijn, waarmee het hele uitspansel is uitgedacht en geschapen. Ik besef dat ik met deze, mijn overtuiging (Weten uit Inzicht en meditatieve Ervaring) heel anders in dit vraagstuk sta dan de christelijke kerken, terwijl ik Jezus van Nazareth wel als de grootste profeet erken en beschouw die hier ooit op aarde heeft geleefd, die alle goddelijke wetten beheerste en daarom Zoon van God werd en wordt genoemd in de Bijbel. Maar zoals ik boven aangaf, God is het Alles, aanwezig in alles wat leeft en dus ook in ieder mens, in iedere persoon. Ieder mens die ik tegenkom is een deel van God die ik tegenkom en respecteer ik om die reden. Daarom haat ik niemand en als iemand ruzie zoekt probeer ik er achter te komen waarom die persoon zo reageert, dat doet. Zo probeer ik steeds te beantwoorden aan het pas dat Jezus ons gewezen heeft. Kan de lezer mij volgen?

  Like

  1. Beste Jan Willem Jongemans, hartelijk dank voor uw uitvoerig en prachtig antwoord.

   U zegt dat “de meeste mensen geloven in een God waarmee ze zijn opgevoed”, maar heden zijn er meer mensen die helemaal niet in een God geloven ook al mogen zij een Christelijke achtergrond in hun familie hebben. Groot probleem betreft goden en het plaatsen van een goddelijkheid door de mens is dat de meeste mensen een “menselijke god” zoeken. Daarom kan het gerust zijn dat u gelijk hebt dat de persoon die “zo’n vraagstelling uitdrukt God als een menselijk wezen ziet” en of dat nu “een fysieke God met een grote witte baard op de wolken” is of een “ouderwetse God die door de christelijke kerken in het leven is geroepen om het contact in het gebed wat gemakkelijker te maken” maakt dat veel zal afhangen van de achtergrond van zulk een vraagstellende persoon. Opvallend is echter wel dat het een veel voorkomende vraag is die ook gevoed wordt door de maatschappelijke achtergrond waar de mens onder druk staat maar ook meerdere gelovige gemeenschappen kan vaststellen. Door de confrontatie met zulk ver uiteenlopende geloven, komen sommige mensen zich te bevragen welk het ware geloof kan zijn. Als zij die verschillende geloofsgroeperingen zien, merken zij ook op dat daar verschillende goden worden verheerlijkt of dat er een zeer verschillend beeld van die goden of van hun godheid wordt voorgelegd. ook kunnen zij zien dat in onze westerse maatschappij er meerdere kerken zijn die beweren dezelfde God te aanbidden, beweren dat het Ene God is maar die toch uit drie personen (zie hier weer een persoonsvorming) zou bestaan. Dit is dan wel in tegenspraak met de heilige boeken die deze personen aanhalen zogezegd te volgen, namelijk de bijbel die duidelijk spreekt dat er slechts één God is boven alle goden. Want ook dat boek vermeld verschillende goden maar stelt wel dat er slechts één Ware Goddelijke Schepper is.

   Zo als u aan geeft is, of zou, elke mens een deel van God moeten uitmaken. Want Dé God is uiteindelijk Hét Zijn. Dé God is de “Ik ben die ben”, de meest Uitzonderlijk Hoogste Kracht, die zoals u schrijft “het Alles” is “aanwezig in alles wat leeft, want al die levensvormen zijn een manifestatie van de levende God, die uit scheppende Energie bestaat met het hoogste Bewustzijn.”

   In uw antwoord hebt u het ook over Jezus, een personage dat door vele Christenen als god wordt aanzien, maar waar in de Bijbel God zelf aan het woord komt en die man van vlees en bloed verklaart Zijn enig geboren zoon te zijn. Volgens de Heilige Schriften (de Hebreeuwse Bijbel, Christelijke Bijbel en de Koran) is er een Messias waar de mensheid moet naar uitkijken. De Messiaanse Geschriften (het Nieuwe testament) geeft duidelijk aan dat die gezondene van God, de persoon is die de Weg naar God is. Daarom is het dan ook zo belangrijk dat mensen die loskoper Messias komen leren te kennen en inzien dat Jezus niet God is, maar als zoon van God,de Weg naar God is.

   De opzet van dit blog is om die Weg naar God te tonen en duidelijkheid te scheppen in dat godsbestaan en ons doel hier op aarde.

   Like

 3. Hierbij mijn antwoorden op uw weerwoord:
  # (…) maar heden zijn er meer mensen die helemaal niet in een God geloven ook al mogen zij een Christelijke achtergrond in hun familie hebben.’

  Vermoedelijk hebt u gelijk voor wat betreft West-Europa, maar in Nederland geeft het laatste onderzoek dat ik gezien van een jaar geleden, dat het aantal ongelovigen net het aantal gelovigen overtreft. En of ‘ongelovigen’ nu echt helemaal niets geloven, is dan nog de vraag. Maar in Oost-Europa is iedereen nog gelovig; kijk alleen naar het ultra katholieke Polen. Maar dat terzijde. Ik persoonlijk ben blij met al die afvalligen en maatschappelijke secularisering ban Europa, omdat dat de weg en ruimte vrijmaakt naar een nieuwe vorm van geloof. Mijn inleiding en eerste reactie was bedoeld als een eerste proeve van een nieuw boek dat ik ga schrijven over een universele religie voor de aarde; een gemeenschappelijke religie kortom die wereldwijd zal worden gedragen. Waarom dat (3e, na 1e boek over het Aquariustijdperk en 2E over de redding van de EU) boek?

  Omdat de huidige chaos op aarde – overal op deze wereld – voor de mens(heid) betekent dat het zonder geestelijk houvast via een geloof of religie ten ondergaat; deze chaos maakt de mens knettergek. De vraag is waarom de wereld in zo’n chaos terecht is gekomen. Uit de kranten kunnen een aantal elementen ter verklaring worden gevonden:

  1. De globalisering heeft de wereld op de schop genomen, zodat er een geheel nieuwe economische wereldorde is ontstaan, waarin geen rechtvaardigheid meer bestaat, maar alleen maar een doorgeslagen materialisme, consumentisme en cijferfetisjisme van de rationele technocratie. Dit laatste is dodelijke voor de menselijke geest.

  2. De bankencrisis van 2008 tot aan 2016, want het herstel heeft zich dit jaar in de noordelijke EU ingezet. Met de bankencrisis heeft een belangrijke economische sector het graaigedrag tot norm verheven en daarmee soort van legitimiteit verschaft waar de armere bevolkingsdelen de dupe van zijn. Dit kan niet ongestraft door blijven gaan want dat gaat tegen de universele wet van Recht vaardigheid in. De kerken die dit allemaal maar stilzwijgend goedkeuren hebben het laatste sprankje vertrouwen van de bevolking zo beschaamd dat diezelfde kerken leeglopen en gesteld kan worden dar paus Franciscus te laat is benoemd, want mogelijkerwijs de laatste paus voordat het bouwwerk helemaal instort.

  3. Er bestaat vanwege de leegloop van de kerken geen werkelijke geestelijke basis meer in welk land dan ook, en dat betekent ofwel dat de mensheid een geheel atheïstische koers inslaat, dan wel dat er een nieuwe godsdienst gaat ontstaan. Die laatste optie wil ik graag meehelpen op te bouwen. In mijn ogen kan dat alleen maar een universele godsdienst zijn in een niet-geïnstitutionaliseerde vorm, dus zonder georganiseerde structuur. Want mét georganiseerder structuur ontstaat een hiërarchie, waar bovenaf wordt gedecreteerd wat de bevolking moet geloven. Dat is de grote les uit de geschiedenis geweest dat waar geestelijke of kerkelijke macht ontstaat, dat daar het menselijke zielenheil wordt ondergesneeuwd. Dat is dus de onjuiste route gebleken.

  4. In mijn visie wordt de mens gekenmerkt in vooreerst of primair zijn geestelijke of goddelijke ziel en daarmee een spiritueel wezen dat met de opdracht om individueel – vanuit de eigen persoonlijkheid – naar zijn goddelijke kern te zoeken en eenmaal in contact daarmee zijn levensweg uit te stippelen en zo zijn geestelijke bestemming kan bereiken. Waarom is dit volgens mij zo? Omdat ik deze weg zelf heb bewandeld en al mijn geestelijke vragen beantwoord heb gekregen. Al ben ik zelfs geboren in een praktisch atheïstisch gezien. Het voordeel achteraf was dat ik mijn eigen zoektocht ben begonnen en daarmee mijn leven lang ben bezig geweest en tot mijn geluk ook bestemming heb gevonden. Die ervaring kan ik dus nu met jullie en via internet met de mensheid gaan delen.

  5. Maar laat ik even mijn mensbeeld afronden, na hierboven geconstateerd te hebben dat de mens primair een ‘spiritueel wezen’ is. Vervolgens komt het ‘individuele wezen’ want iedereen is voor zijn persoonlijke leven verantwoordelijk. 3. Het ‘sociale wezen’ omdat de mens niet kan leren zonder zijn directe omgeving, in de eerste kleuterfase de ouders, vervolgens onderwijzenden in de schoolgaande fase ter aanpassing aan het leven op aarde, en als volwassene het sociale leven dat hem leerstof te over biedt. In mijn visie zijn alle mensen – vanaf de ouders tot aan alle volwassenen die de mens in zijn werkzame leven tegenkomt – allemaal leerling-Goden, geschapen vanuit die Ene Alomaanwezige, die ons mensen naar Het eigen Beeld en Gelijkenis heeft gevormd en geboren laten worden als Eeuwige en Oneindige Wezens, groeiend naar het Goddelijke Licht. God zorgt dus via een universeel Bewustzijn en Intelligentie voor een duplicatie van HetZelf [‘Beeld en Gelijkenis’] zodat het mensenkind ook het erfgoed in zich draagt om tot Bron of God de Schepper te groeien. Op deze wijze geformuleerd kan iedere wereldbewoner zich hierin herkennen en kunnen wij de aarde omzetten of transformeren naar een goddelijk Paradijs met alleen maar harmonie, vrede en Lichtwezens.
  Indirect heb ik u met dit denkmodel ook alle overige opmerkingen van u beantwoord. Weliswaar een ‘denkmodel’, zoals ik dat in de voorgaande zin beschreef, maar denken als communicatiemiddel, niet als rationeel instrument, want opgebouwd uit mijn eigen meditatie, waarin ik beelden doorkrijg van wat de geestelijke wereld bedoelt (te zeggen via beelden). Natuurlijk heb ik ook veel gelezen en studie gemaakt van geestelijke thema’s, maar wel zelf onderzocht wat voor mij was aan te nemen en dus aanvaardbaar was en wat niet. Ik heb kortom mijn eigen geestelijke ‘gezag’ opgebouwd – zodat ik niet afhankelijk ben van (enig) extern gezag – , gevoeld waarmee ik van mijn hartsbewustzijn gebruik kon maken en kon instemmen met het gelezene en ook wat niet. Want alles wat geschreven staat heeft een beperkt waarheidsgehalte en al helemaal geen absoluut karakter.

  Ik zal dus de vele teksten die ik op uw site aantref onder de loep nemen en van opbouwende commentaren voorzien.

  Met spirituele groet in Licht & Liefde.

  Like

  1. Hartelijk dank voor dit zeer boeiende antwoord dat mij ook zeer nieuwsgierig maakt naar uw nog te schrijven boek.

   Ook ik geloof dat de mens, doordat hij geschapen is in het evenbeeld van God, gekenmerkt is in vooreerst of primair zijn geestelijke beginsel of instinct, dat hem een aangeboren Godsgevoelen mee geeft, maar waarvan de mens door zijn eigenzucht afstand van wil nemen.

   Het is vanuit die eigen persoonlijkheid – naar zijn goddelijke kern te zoeken en eenmaal in contact daarmee zijn levensweg uit te stippelen dat wij als mens naar voldoening en rust kunnen komen en zo onze geestelijke bestemming kunnen bereiken.
   Dat maakt deel uit van de door ons af te leggen levensweg.

   De meeste mensen willen een houvast buiten zich zelf en kiezen daarvoor religieuze vormen.

   God zorgt dus via een universeel Bewustzijn en Intelligentie voor een duplicatie van HetZelf [‘Beeld en Gelijkenis’] zodat het mensenkind ook het erfgoed in zich draagt om tot Bron of God de Schepper te groeien.

   is heel mooi gezegd van u.

   In wezen zou men kunnen stellen dat wij niemand buiten ons nodig hebben tot de ware toedracht te komen. Elk individu heeft in zich voldoende om de waarheid te kunnen ontdekken. Maar daar komen wij weer bij de menselijke ijdelheid maar eveneens bij zijn zwakte, dat het zo moeilijk maakt om ongelofelijke dingen te aanvaarden en de waarheid onder ogen te zien. Alsook zijn wij als mens oh zo graag gebonden aan andere mensen en hun gebruiken en hebben velen angst om uit de boot te vallen door anders te zijn, dat hen maakt aan te sluiten bij de grote meerderheid.

   Ik waardeer het ten zeerste dat u de moeite wil nemen om de teksten die u op mijn site zal kunnen aantreffen onder de loep te nemen en van opbouwende commentaren te voorzien. – Bij voorbaat dank hiervoor.

   Met vriendelijke groeten, uitziende naar verder inspirerende teksten.

   Like

   1. # Hartelijk dank voor dit zeer boeiende antwoord dat mij ook zeer nieuwsgierig maakt naar uw nog te schrijven boek.
    Ook ik geloof dat de mens, doordat hij geschapen is in het evenbeeld van God, gekenmerkt is in vooreerst of primair zijn geestelijke beginsel of instinct, dat hem een aangeboren Godsgevoelen mee geeft, maar waarvan de mens door zijn eigenzucht afstand van wil nemen.

    Hier zou ik persoonlijk bet volgende aan toevoegen: ‘(…) dat hem een aangeboren potentieel godsgevoelen meegeeft’, aangezien dat ‘potentieel’ cruciaal is maar ontwikkeld dient te worden, maar ook genegeerd kan worden. En die ontwikkelingsweg is erg moeilijk en zelfs in tweeledige zin: 1. In de traditionele opvoeding wordt ieder kind ‘geprogrammeerd’ in het familiale godsbeeld, dat later bijna altijd alleen met strijd kan worden losgelaten, en in het ergste geval met loslating van familiebanden. 2. Ook in geval van een bewust kerklidmaatschap wordt met geprogrammeerd in de kerkelijke leertraditie, die een geheel menselijk product is en dus opgedrongen aan de kerkleden. Dat kan nooit in het hart van kerkleden gaan leven en is daarmee waardeloos. Meditatie is de enige weg om het ware gevoel te vinden dat het vredegevoel met de Bronkerk genoemd kan worden. Ik vermoed dat kerkelijke gezagsdragers dit hartsgevoel en hartsweten niet kennen. Vandaar het afsterven van het kerkelijk leven.

    # Het is vanuit die eigen persoonlijkheid – naar zijn goddelijke kern te zoeken en eenmaal in contact daarmee zijn levensweg uit te stippelen dat wij als mens naar voldoening en rust kunnen komen en zo onze geestelijke bestemming kunnen bereiken.
    Dat maakt deel uit van de door ons af te leggen levensweg.
    De meeste mensen willen een houvast buiten zich zelf en kiezen daarvoor religieuze vormen.

    Het is maar de vraag of de meeste mensen een houvast ‘buiten zichzelf willen en kiezen voor religieuze vormen’: zij zijn niets anders gewend en weten dus niet beter. De mensen zijn ook gewoontedieren.

    # God zorgt dus via een universeel Bewustzijn en Intelligentie voor een duplicatie van HetZelf [‘Beeld en Gelijkenis’] zodat het mensenkind ook het erfgoed in zich draagt om tot Bron of God de Schepper te groeien.
    is heel mooi gezegd van u.

    Dank u! Ingegeven vanuit mijn hartsbewustzijn!

    # In wezen zou men kunnen stellen dat wij niemand buiten ons nodig hebben tot de ware toedracht te komen. Elk individu heeft in zich voldoende om de waarheid te kunnen ontdekken. Maar daar komen wij weer bij de menselijke ijdelheid maar eveneens bij zijn zwakte, dat het zo moeilijk maakt om ongelofelijke dingen te aanvaarden en de waarheid onder ogen te zien. Alsook zijn wij als mens oh zo graag gebonden aan andere mensen en hun gebruiken en hebben velen angst om uit de boot te vallen door anders te zijn, dat hen maakt aan te sluiten bij de grote meerderheid.

    Klopt.
    Wij hebben inderdaad niemand buiten onszelf nodig want de Bron leeft in ieder mens als subdeeltje van de Oneindige Bron.

    #Ik waardeer het ten zeerste dat u de moeite wil nemen om de teksten die u op mijn site zal kunnen aantreffen onder de loep te nemen en van opbouwende commentaren te voorzien. – Bij voorbaat dank hiervoor.

    Geen dank want dit komt op mijn weg. Het is heel treffend dat ik steeds externe aanleidingen gebruik of kan gebruiken om mijn eigen kennisarsenaal aan anderen beschikbaar te stellen. Zo word ik een modern apostel, waar ik 2000 jaar geleden lopend als leerling achter Jezus door Palestina zou zijn getrokken. Ik weet trouwens (uit eigen herinnering) dat dat ook werkelijk is gebeurd. Maar dat terzijde.

    #Met vriendelijke groeten, uitziende naar verder inspirerende teksten.

    Like

 4. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden

  Opmerking: Het is vooral op christelijke en atheïstische websites dat debatten plaatsvinden over de kwestie van het al of niet bestaan van een god of van Dé God.

  Antwoord: Ik lees ook over islamitische websites (in Europa?) waar geloofskwesties worden besproken. Sluit ook niet uit dat er Joodse websites bestaan omdat heel veel via internet gecommuniceerd wordt, maar misschien wordt er meer gecommuniceerd binnen de monotheïstische dan de andere, zoals polytheïstische godsdiensten.

  Vraag: Als christenen het bewijs wordt gevraagd omtrent het bestaan van God wijzen velen van hen op de boeken die over Jezus geschreven zijn, maar dan vergeten ze dat dit een historische figuur was die alleen maar zo’n 2000 jaar geleden in het Midden Oosten leefde. We kunnen echt veel geschreven boeken vinden over deze bijzondere man, maar de bewijzen dat hij bestond vormen geen bewijs voor het bestaan van God de Schepper.

  Antwoord: Op zichzelf is het logisch om te schrijven dat er geen bewijsbare relatie bestaat tussen Jezus en het bestaan van ‘God de Schepper’, waarbij zelfs kan worden opgemerkt dat velen twijfelen of Jezus echt bestaan heeft. Wat mij betreft lopen we hier tegen de (scheidings)muur tussen rationaliteit en het onverklaarbare, om het zo uit te drukken. Die twee ‘fenomenen sluiten elkaar in het materialistische wereldbeeld uit. Dat wordt mogelijk via de kwantumfysica anders, maar dat is toekomstmuziek. Voor mij geldt dat er inmiddels in mijn leven een intuïtief wereldbeeld is ontstaan naast een rationeel wereldbeeld, dat algemeen erkend is en voor mij ook blijft bestaan (al was het alleen omdat ik een afgestudeerd wetenschapper ben, gelicenceerd heet dat in het Vlaams). Voor mij geldt dat Jezus als historische figuur heeft bestaan zeg ik vanuit mijn intuïtie en tevens dat de Bron als Het Goddelijke van de Schepping bestaat. Dit laatste is een ingewikkelde formulering, maar dat komt door mijn overtuiging dat we af moeten van de persoonlijke God zoals die door de christelijke kerken wordt beleden. Die persoonlijke God bestaat in mijn visie niet. En daarmee bestaat er ook geen mens-God, alleen een leerling-God, die wij allemaal zijn. Maar als wij de hoogste Volmaaktheid hebben bereikt en dus het hoogste Bewustzijn, dan zijn we geen mens meer, maar een gerealiseerde Goddelijke Energie en hebben het Meesterschap over het Leven bereikt. Jezus was en is geen mens-God, maar een mens zoals wij allen mens zijn, maar hij werd gedurende zijn leven op aarde als een Meester en in mijn ogen de hoogste Meester die op aarde heeft geleefd. Maar ook Zoon-Gods, zoals wij allen Zonen en Dochters Gods zijn. Jezus heeft laten zien dat dat ideaal bereikbaar is.

  Opmerking: Veel christenen beweren dat een ooggetuige direct bewijs is. Diegene die een evenement in overeenstemming met wat hij of zij getuigd heeft en als zodanig kan beschrijven vormt een bewijs, maar dan vergeten zij die de getuigen van Jezus zijn bestaan aanhalen, dat zulk bewijs enkel en alleen een bewijs kan zijn voor het bestaan van die man Jezus. Zulke getuigenissen zijn geen direct bewijs voor het bestaan van god al hoewel Jezus ook wel getuigt van zijn hemelse Vader, de Goddelijke Schepper van hemel en aarde. Maar hoe kan hij getuigen van iemand die al lang vóór hem bestond? Wij weten dat Die Schepper Zijn woord zou gegeven hebben aan verschillende mensen, die lang voordat deze Joodse meester leraar was geboren, geleefd hebben. Die voorvaders van Jezus hebben ook meerdere getuigenissen afgelegd van de Schepper.

  Antwoord: Vanuit mijn voorgaande opmerkingen kan ik nu kort zijn: dit zijn rationele en logische aannames, die in de geestelijke wereld niet gelden of van toepassing zijn, want dat is een bovendimensionale wereld met dito werkelijkheden. Misschien is alleen een multidimensionale werkelijkheid en –denkwijze van toepassing. Kortom, ‘directe bewijzen’ bestaan niet. Tot slot het bewijs van ‘aardse, materiële’ denkwijze: ‘Maar hoe kan hij getuigen van iemand die al lang vóór hem bestond?’ Het Goddelijk Volmaakte Bewustzijn (dat de christenheid God noemt) is eeuwig en dus altijd en immer bestaand: Het Leven. Zo zijn wij als mensen ook, alleen zijn wij die oorsprong, dat erfgoed vergeten vanwege de materialistische godsdiensten, die ons valse beelden hebben aangeleverd. Wij als huidige mensheid blijven dus ook in dat beeld gevangen zitten tot het moment dat we ontdekken dat het valse beelden zijn; pas dan zijn we daarvan bevrijd en kunnen we op eigen innerlijke kompas (intuïtie) gaan leven en zijn we Goden geworden.

  Opmerking: In mijn vorige schrijven wees ik erop dat niemand ooit in geslaagd is om enige directe getuigenis of enig direct bewijs af te leggen. Hoewel velen een geldig punt hebben in het verwijzen naar de vele dingen om ons heen waarvan we ons bewust kunnen worden. Al die ervaringen die we kunnen voelen en gewaar worden en die over ons komen moeten ons in staat stellen om genoeg mogelijkheden te onderzoeken om de eigenschappen van Dat Bijzondere Ding of Oneigenlijk Wezen dat wij God te komen inzien en te komen benoemen. Maar als we serieus zijn over die ervaringen kunnen die alleen maar ons de indruk geven dat dit Wezen of ‘Zijn’ slechts immaterieel, ruimteloos en tijdloos kan zijn zodat Hét, Hij of Zij dat op meer dan één plaats tegelijk kan verschijnen en dingen kan laten gebeuren waar en wanneer Het/Hij of Zij maar wil, wel van een Bijzondere Grootheid moet zijn die elk menselijk wezen overschrijdt.

  Antwoord: De laatste zin is correct en ik ben het er geheel mee eens.
  Opmerking: Het hebben van een dergelijk immaterieel Wezen zal maken dat het erg moeilijk zal zijn om het te onderzoeken met behulp van wetenschappelijke methoden. Erger nog, als we door dat Opperwezen op een zodanige wijze zijn gemaakt dat Hij ervoor gezorgd heeft dat we Hem niet inhalen of als Hij ons slechts beperkte mogelijkheden van denken heeft gegeven zal het sowieso niet makkelijk zijn om Hem te achterhalen. Maar aan de andere kant indien Hij ons geschapen heeft met een welbepaald doel en dat wij Hem wel moesten kennen en bewonderen, zal Hij ons ook wel de mogelijkheden geven om Hem te vinden. Hiertoe zal die Schepper ons dan ook voldoende denkvermogen hebben gegeven om al of niet wetenschappelijk onderzoek voor te leggen, maar ook om op eenvoudige wijze tot kennis van Hem / Haar of Hét te komen. Als wij rondom ons kijken zullen wij trouwens genoeg materiaal kunnen vinden om die Godheid te detecteren of te ontdekken.

  Antwoord: Wat wordt hier bedoeld met ‘we Hem niet inhalen of als Hij ons slechts beperkte mogelijkheden van denken heeft gegeven zal het sowieso niet makkelijk zijn om Hem te achterhalen’? ‘Inhalen’ is een aards, materialistisch werkwoord, dat in de geestelijke werelden niet bestaat. Hetzelfde geldt voor ‘Hij ons slechts beperkte mogelijkheden van denken heeft gegeven’. Een Liefdevolle Schepper of Bron heeft ons alle mogelijkheden gegeven om direct in de Hemelse Energie en Harmonie te blijven, maar de uitgetreden mens heeft die uittreding op eigen gezag en naar eigen keuze gemaakt en gedaan. Dat is dus zijn eigen verantwoordelijkheid geweest, en niet de keuze van de Schepper, de Bron. Tot zover deze eerste reactie op de openingstekst van de site. De onderstaande teksten laat ik voorlopig onbesproken omdat ik liever niet via via in debat ga. Dat levert risico’s van misinterpretaties op. In Licht & Liefde.

  Like

  1. Dit antwoord, met haar duplicaat op het artikel met de zoektocht naar antwoord op de vraag betreft het al of niet zijn van een god of vele goden, was in de spambox terecht gekomen.

   De auteur van dit antwoord haalt aan “Voor mij geldt dat Jezus als historische figuur heeft bestaan zeg ik vanuit mijn intuïtie en tevens dat de Bron als Het Goddelijke van de Schepping bestaat.” wat kan slaan op én de figuur van Jezus, waar ik zeker niet over twijfel dat deze bestaan heeft, maar deze niet als God aanschouw, én kan slaan op god als een aparte figuur maar eveneens als één en dezelfde figuur, dat ons de vraagstelling in mijn antwoordartikel geeft.

   Like

  2. U schrijft dat u overtuigd bent dat we af moeten van de persoonlijke God zoals die door de christelijke kerken wordt beleden. Die persoonlijke God bestaat in uw visie niet, wat volgens u dan ook inhoudt dat daarmee ook geen mens-God bestaat echter wel “alleen een leerling-God, die wij allemaal zijn”. U vervolgt dan er op te wijzen dat als wij de hoogste Volmaaktheid hebben bereikt en dus het hoogste Bewustzijn, dat wij dan we geen mens meer zijn, maar een gerealiseerde Goddelijke Energie en zo het Meesterschap over het Leven bereikt hebben.

   Kan men diegenen die dan de toestand van goddelijke energie en meesterschap over het leven hebben dan geen goden noemen? Wat houdt anders dat “goddelijke” in? Is het ook niet zo als men eerst leerling-tovenaar is dat men als men slaagt tovenaar word, of als men een leerling in schilderkunst is als men slaagt ook als schilder of kunstenaar door het leven mag gaan? Waar ligt dan het verschil in die leerling godheid? eerst is hij in de leer om god of goddelijk te worden, maar als hij nooit god zou kunnen worden zou zijn leerlingschap voor niets zijn en uiteindelijk enkel maar tot grote frustratie leiden. Ligt daar trouwens niet de grote ontkenning van de Godheid, doordat vele mensen het niet kunnen verdragen dat er een Groter en Machtiger Wezen zou bestaan dan zij?

   Like

  3. Verder in uw tekst geeft u trouwens zelf als antwoord

   Het Goddelijk Volmaakte Bewustzijn (dat de christenheid God noemt) is eeuwig en dus altijd en immer bestaand: Het Leven. Zo zijn wij als mensen ook, alleen zijn wij die oorsprong, dat erfgoed vergeten vanwege de materialistische godsdiensten, die ons valse beelden hebben aangeleverd. Wij als huidige mensheid blijven dus ook in dat beeld gevangen zitten tot het moment dat we ontdekken dat het valse beelden zijn; pas dan zijn we daarvan bevrijd en kunnen we op eigen innerlijke kompas (intuïtie) gaan leven en zijn we Goden geworden.

   dat aangeeft dat u zelf toch nog in die goden gelooft. dit betekent ook dat er nu al meerdere goden zijn van al die mensen die voor ons zulk een status hebben bereikt.

   Like

   1. ‘(…) dat aangeeft dat u zelf toch nog in die goden gelooft. dit betekent ook dat er nu al meerdere goden zijn van al die mensen die voor ons zulk een status hebben bereikt.’

    Dat is geheel juist en ik realiseer me nu dat ‘intuïtief’ gegeven antwoorden vaak moeilijk te begrijpen of in te passen zijn in het grotere geheel, als dat grotere nog niet op papier staat. Ik heb slechts een paar ‘grote trekken’ op het scherm geschetst, maar binnen datzelfde verband is nog veel meer te zeggen.

    Een eerste poging daartoe (na de delen 1 t/m 3 van de Schepping):

    1. De mensen op aarde zijn niet het enige mensenrijk in het universum, maar er bestaan miljarden mensensoorten en –rassen door de hele kosmos of het Heelal heen. Ik verwerp de biologische evolutie die beweert dat de mensen van de aap-achtigen afstammen en ik geloof daarentegen dat de mens niet op aarde is ontstaan, maar ergens op een moment X in de kosmos uit de Bron is losgelaten en als onbewuste zielenkiem zijn weg door het universum of door de multiuniversa is getrokken om ervaring op te doen, ‘waar dan ook’. Onbewuste zielen dalen af naar de lagere dimensies, om op het laagste niveau, en dat is onder meer de aarde en alle aanverwante planeten als de aarde in de derde dimensie, weer omhoog op weh naar het Licht te groeien maar dan in toenemend bewustzijn.

    2. Op die weg naar omhoog kan het heel goed zijn dat er op een moment Y hulp ergens in het universum moet worden geboden aan een mensenrijk op bij wijze van spreken Planeet Z, waar de beschaving is vast komen te zitten. Dan vertrekt die ziel naar die planeet (in de situatie van 3D zoals de aarde, wordt die ziel daar ingeboren en dus geïncarneerd, krijgt of liever ontvangt het bijpassende lichaam dat bij die planeet hoort. Maar ‘hulptroepen’ kunnen ook via gedachtenkracht worden aangeleverd: hogere dimensionale zielen die als ‘walkins’ zichzelf van een bijpassend lichaam voorzien omdat ze die krachten meester zijn. De mensen op die planeet zijn zich bewust dat er een heel ‘bijzonder’ wezen bij hen op bezoek is of zien hun geestelijke gestalte of energie. Die wezens zijn ook op aarde geweest zoals in het OT (Genesis) staat beschreven en zij worden ‘halfgoden’ of ‘goden’ genoemd, maar het zijn hogere dimensionale wezens dan wij zelf zijn, maar evengoed mensen. Echte Goden (met hoofdletter G zijn niet-stoffelijke wezens die het stoffelijke al heel lang geleden overstegen zijn, zoals opgestane Meesters).

    3. Omdat de Bron een Eeuwige en Eindeloze hoogste Energievorm is, zijn alle levende wezens als de Mens, leerling-God en ‘bezield’ zoals eerder beschreven, en ook met het doel om een Eeuwig bestaand menselijk Wezen te zijn. Ik schrijf dus over de ‘Christelijke God’ liever als Bron, omdat je dat begrip niet kunt verpersoonlijken en God wel, en daarom het risico oplevert van een verkeerde en dus zinloze begripsvorming. Maar in de naam ‘God’, zit in mijn visie wel een mooie symboliek verborgen: de drie letters van G-O-D vormen met uitzondering van de ‘G’ gesloten letters op en dus (bijna) volmaakte cirkels; alleen het centrum, de O is volmaakt rond. En de cirkel is het symbool voor oneindigheid, eeuwigheid, want een cirkel draait eindeloos door. Ik heb natuurlijk geen idee of deze impuls die mij gisteren te binnenschoot op de metafysica of op een andere (kabbalistische) leer is gegrondvest, maar ik vermoed dat de naam God (zowel in het Engelse als Nederlandse taal- en spraakgebruik) geen toeval is. De eerste G is een open letter en duidt de toegang tot het labyrint van het Leven; de D is vervolgens de weg of de ingang van het labyrint ‘gevonden hebben, maar wel als een ruwe diamant en die kennis of dat inzicht moet nog geslepen worden; tenslotte ontstaat de perfecte cirkel in de vorm van de O en de mens is God geworden en is dus leerling af!

    4. Een ander symbool met dezelfde strekking: op basis van het boek ‘Van ego naar essentie’ (door Barbara Marx Hubbard, met een voorwoord van Neale Donald Walsch, (2001 (Eng)/2005 (NL), Ankh-Hermes), kom ik tot de symboliek van de weg van ego naar God: ontwikkeld de ‘e’ naar ‘D’ (e -> D) en je bent ook volmaakt geworden in Bewust-Zijn!

    5. Tot zover dit antwoord.

    Like

  4. Geachte Heer Jongemans, zoals vele anderen die in hun benadering van God of goden laten zien dat deze terminologie verraadt dat dit iemand is die zich met zo’n vraagstelling uitdrukt God als een menselijk wezen te zien, aanschouwt u ook god als de vertegenwoordiging van de vele mensen die volmaaktheid hebben bereikt, wat die volmaaktheid ook maar mogen inhouden?

   Nochtans beweert u dat God niet enkel die mens is maar ook voor u het Alles is en dat God aanwezig is in alles wat leeft. Wij gaan er mee akkoord dat al die levensvormen een manifestatie zijn van de levende God, die uit scheppende Energie bestaat met het hoogste Bewustzijn, waarmee het hele uitspansel is uitgedacht en geschapen.

   U kijkt naar de menselijke wezens die een doel of geestelijke bestemming moeten bereiken, maar daarmee moeilijkheden hebben omdat wij als huidige mensheid in ons beeld gevangen blijven zitten tot het moment dat we ontdekken dat het valse beelden zijn. Vervolgens zegt u dat wij “pas dan” we daarvan bevrijd zijn “en kunnen we op eigen innerlijke kompas (intuïtie) gaan leven en zijn we Goden geworden.”

   Daarmee poneert u dan ook dat wij meerdere goden hebben en nog verder meerdere goden zullen krijgen. Maar dan bent u niet duidelijk of er dan toch wel of niet een eerste Aanleidende Godheid was of indien het gewoon de eerste menselijke wezens waren die dan ook de eerste godheden vormden.

   Like

   1. # Geachte Heer Jongemans, zoals vele anderen die in hun benadering van God of goden laten zien dat deze terminologie verraadt dat dit iemand is die zich met zo’n vraagstelling uitdrukt God als een menselijk wezen te zien, aanschouwt u ook god als de vertegenwoordiging van de vele mensen die volmaaktheid hebben bereikt, wat die volmaaktheid ook maar mogen inhouden?

    Mijn antwoord luidt in abstracto: de Bron manifesteert zich in alles wat leeft en dus – op aarde – in alle mensen, in het dieren- , planten- , en mineralenrijk. Maar in al die rijken in een eigen soort van manifestatie. Aangezien de mens naar het beeld van de Bron is geschapen, loopt de mens hier als potentiële godheid, ofwel leerling God rond, en ieder mens zal dus ooit in de Bron opgaan als het volmaakte BewustZijn is bereikt.

    In concreto luidt mijn antwoord weer anders: ieder mens komt met de opdracht op aarde om ervaring als Lichtwezen op te doen en zo door het leven te gaan, wat voor alle ongevorderde, dus nieuwe, en gevorderde, dus oude zielen mogelijk; verschillende en aangepaster eisen stelt het om leerzaam door het leven te gaan en het levensplan uit te voeren. Het gebeurt in de praktijk op basis van eigenschappen en karakterstructuur. Zo is de Bron in ieder mens in zijn ziel aanwezig en is ook getuige van alles wat er op aarde gebeurt. Er is dus een permanente Alziend Oog in het leven aanwezig, zoals de Tibetanen dat symbolisch zien.

    De Bron is dus niet een menselijk wezen, maar is in ieder mens aanwezig. Duidelijker valt het niet te zeggen. Lijkt me tenminste.

    # Nochtans beweert u dat God niet enkel die mens is maar ook voor u het Alles is en dat God aanwezig is in alles wat leeft. Wij gaan er mee akkoord dat al die levensvormen een manifestatie zijn van de levende God, die uit scheppende Energie bestaat met het hoogste Bewustzijn, waarmee het hele uitspansel is uitgedacht en geschapen.

    Deze opmerking leidt mij tot het volgende reactie: ieder antwoord is intuïtief geformuleerd en dus: als het goed is, dan is ieder antwoord door mij op een ‘gelijksoortige’ vraag volkomen consistent beantwoord. Ik kan mij intuïtief namelijk niet tegenspreken omdat de intuïtie zuiver is, of zuiver hoort te zijn, als het goed is.

    # U kijkt naar de menselijke wezens die een doel of geestelijke bestemming moeten bereiken, maar daarmee moeilijkheden hebben omdat wij als huidige mensheid in ons beeld gevangen blijven zitten tot het moment dat we ontdekken dat het valse beelden zijn. Vervolgens zegt u dat wij “pas dan” we daarvan bevrijd zijn “en kunnen we op eigen innerlijke kompas (intuïtie) gaan leven en zijn we Goden geworden.”

    Is juist.

    # Daarmee poneert u dan ook dat wij meerdere goden hebben en nog verder meerdere goden zullen krijgen. Maar dan bent u niet duidelijk of er dan toch wel of niet een eerste Aanleidende Godheid was of indien het gewoon de eerste menselijke wezens waren die dan ook de eerste godheden vormden.

    Mooie vraag en mijn antwoord is dat mensen in vroeger tijden de neiging hadden om hogrere dimensionale wezens als ‘goden’ te zien en was er een groep aanwezig, dat was er sprake van ‘meerdere goden’. Voor mij is het duidelijk dat in Genesis sprake van buitenaardse bezoekers, die in het boek van de Vlaming Rael wordt genoemd. Ik heb de betrokken bijbelteksten gecontroleerd (www.real.org) en was verbijsterd over de betrokken passages. Ik ben overigens afkerig van zijn theorieën en opdrachten die hij de mensheid wenste te brengen. Ik keur die volledig af. Mijn gevoel zegt me dat die teksten volkomen onbekend zij (ook in de theologie) omdat die teksten niet verklaard kunnen worden.

    Like

    1. Indien wijn met de opdracht op aarde om ervaring als Lichtwezen op te doen hier zijn, waarom zijn wij ons daar niet van bewust?
     Zelfs als wij en door het leven moeten gaan als ongevorderde zou men toch kunnen indenken als wij hier een opdracht moeten vervullen dat wij dan ook zouden moeten weten wat die opdracht is?

     De genoemde teksten zijn mij totaal onbekend.

     Like

     1. # Indien wij met de opdracht op aarde om ervaring als Lichtwezen op te doen hier zijn, waarom zijn wij ons daar niet van bewust?

      # Zelfs als wij en door het leven moeten gaan als ongevorderde zou men toch kunnen indenken als wij hier een opdracht moeten vervullen dat wij dan ook zouden moeten weten wat die opdracht is?

      # De genoemde teksten zijn mij totaal onbekend.

      Op de eerste opmerking kan alleen maar een wedervraag worden gesteld: welke moeite hebt u gedaan om u bewust te worden met welk levensplan u op aarde bent gekomen en wat voor plaats en taak u op aarde hebt. Inderdaad komt heet begrip ‘ervaring’ opdoen niet in het NT voor, maar wel in de hedendaagse literatuur over zelfbewustwording en zelfontplooiing. In het NT staat wel: ‘Zoek en gij zult vinden’, en dat geldt voor alle voor u interessante en noodzakelijke vragen en levensopdrachten. Hoe ben ik tot mijn missie gekomen? Door erg veel te lezen, veel cursussen te doorlopen en veel te mediteren. Dat alles heeft mij een duidelijk doel gebracht en daaronder versta ik datgene wat me geestelijk aansprak in het heden ook aanspreekt. Het wonderlijke is dat dat mijn uitkomsten volledig in overeenstemming bleken te zijn met mijn horoscoop. Wat ik hiermee wil aangeven is dat de opdracht moet worden gezocht omdat wij geen rechtstreeks toegang tot onze ziel hebben en daarin ligt de geestelijke blauwdruk van onze levensopdracht op aarde.

      De tweede opmerking: het maakt niets uit of je gevorderd of ongevorderd bent want iedereen begint als ongevorderde student en iedereen bereikt na verloop van tijd (en levens) een gevorderde stadium van geestelijke ontwikkeling. Iedereen bereikt ook uiteindelijk de volmaaktheid, de één snel, de ander traag. Dat maakt in het Bewustzijn van de bron niets uit want er bestaan geen oordelen of vooroordelen, geen goed en kwaad. Zoals in de geestelijke wereld geen acht en nacht bestaan, want dat is kenmerkend voor de duale werelden en dus voor de derde dimensionale universa.

      De derde opmerking is niet onwaarschijnlijk, omdat ik veel buiten de Bijbel heb gelezen, maar zelfs veel in datzelfde heilige boek (ook al is het door de kerkelijke elite geschreven); mijn exemplaar staat zelfs vol aantekeningen en onderstrepingen.

      Like

      1. Op de eerste opmerking kan ik zeggen dat ik mij heel dikwijls heb afgevraagd met welk doel ik hier op aarde ben.
       Ik mag toch zeggen dat ik heel wat moeite heb gedaan om me bewust te worden met welk levensplan ik op aarde ben gekomen. Misschien heb ik daar wel een antwoord op gekregen, dat ik zelfs al als zesjarig in mijn geest op kwam. Maar was ik toen nog niet te jong om dat aan te voelen? En is dan het werk dat ik nu ook met de aanvang van deze website ben begonnen dan onderdeel van dat grote plan?
       Kan een predikingsopdracht werkelijk de veruiterlijking zijn van een voor ons voorbestemd plan, of is het slechts een opvolging van onze eigen wensen of dromen die wij willen verwezenlijken?

       Like

       1. # Op de eerste opmerking kan ik zeggen dat ik mij heel dikwijls heb afgevraagd met welk doel ik hier op aarde ben.
        Ik mag toch zeggen dat ik heel wat moeite heb gedaan om me bewust te worden met welk levensplan ik op aarde ben gekomen. Misschien heb ik daar wel een antwoord op gekregen, dat ik zelfs al als zesjarig in mijn geest op kwam. Maar was ik toen nog niet te jong om dat aan te voelen? En is dan het werk dat ik nu ook met de aanvang van deze website ben begonnen dan onderdeel van dat grote plan?

        Kan een predikingsopdracht werkelijk de veruiterlijking zijn van een voor ons voorbestemd plan, of is het slechts een opvolging van onze eigen wensen of dromen die wij willen verwezenlijken?’

        Antwoord: Openbaringen en visioenen of ingevingen zijn niet aan leeftijd gebonden. Ook ik had op mijn 6e de eerste spirituele ervaring, maar wel van een heel andere inhoud. In een niet-kerkelijk gezin opgegroeid wilde ik als verjaardagscadeau een psalmen- en gezangenbundel hebben, die ik ook gekregen heb. He is dat mogelijk, zo vraag ik me nog steeds af.

        Zeker is de aanvang van deze website die u bent begonnen onderdeel van dat grote plan.

        Ook de laatste vraag kan bevestigend beantwoord worden. In geval van geestelijke wensen of dromen heeft dat altijd verband met de levenstaak omdat het stapje voor stapje gaat.

        Like

         1. #Hoe kwam u er toe, wanneer in een niet godsdienstig gezin opgegroeid zijnde, om een psalmenbundel te vragen. Had u er contact mee gehad in school of met vrienden?

          Antwoord: Ik heb geen idee, want ik herinner me heel erg weinig van mijn jeugd. Ook geen schoolvrienden naar ik weet die godsdienstig waren. Het is voor mij een even groot raadsel als voor ieder ander. Maar het had te maken kunnen hebben met een spirituele behoefte om ermee bezig te zijn; in deze of een andere vorm. Mijn eerste serieuze spirituele en esoterische boeken ben ik op mijn 14e gaan lezen en die heb ik verslonden; ik ‘kwam thuis’. Het voordeel van zo’n focus in een buitenkerkelijk gezin – in mijn beleving uitdrukkelijk! – is dat ik volledig de vrijheid van zoeken had en datgene kon lezen wat ik anders in een kerkelijk milieu niet zou mogen lezen. Ik heb dus altijd zelf gezocht en datgene aangrepen wat op mijn weg kwam en alleen datgene tot mij genomen wat mij aansprak. Een ideale zoektocht want ik heb eindeloos veel boeken in huis en het merendeel gelezen. En zo heb ik mij geestelijk kunnen ontwikkelen. En de lezers hier zijn getuige van het resultaat, al zal lang niet iedereen mee kunnen gaan in wat ik schrijf of met mij eens zijn. Maar dat doet er niet toe, want alleen het bezig zijn met geestelijke aangelegenheden is voldoende om tot eigen standpunten en opvattingen te komen en na dit leven tevreden te kunnen terugblikken en verantwoording af te leggen. En de volgende leerweg te selecteren. Want de leerschool is heel lang. Alle essentiële levenservaringen moeten in mijn visie worden opgedaan om uiteindelijk een volmaakt BewustZijn op te bouwen.

          Like

          1. Uiteindelijk moeten uw ouders erg open geweest zijn dat u zulk een lectuur ter hand mocht nemen en dat zij hun mening niet aan u opdrongen.

           Meeste kinderen groeien op onder de hoede maar ook onder de oplegging van een bepaalde gedachte.

           Like

          2. # Uiteindelijk moeten uw ouders erg open geweest zijn dat u zulk een lectuur ter hand mocht nemen en dat zij hun mening niet aan u opdrongen.

           Meeste kinderen groeien op onder de hoede maar ook onder de oplegging van een bepaalde gedachte.’

           Eerste opmerking: Dat is juist al hoewel ik voel dat zij innerlijk in verlegenheid werden gebracht omdat zij dit helemaal niet hadden verwacht en zich opgelaten voelde. ‘Wat hadden ze voor zoon?’ zou hun onuitgesproken vraag geweest kunnen zijn. Er was al eens eerder een voorval geweest (op mijn 3e jaar) toen ik in de auto paranormale opmerking maakte, waar mijn ouders erg van geschrokken zijn en ik hoorde dit van een medium die ook aangaf dat die opmerking direct de grond werd ingetrapt en ik sindsdien altijd gezwegen heb.

           Tweede opmerking is geheel juist.

           Like

      2. Over BewustZijn gesproken

       Ruim 2000 jaar geleden is een heel bijzonder mens ons voorgegaan. Hij heeft zaden van Liefde en bewustzijn over de aarde gestrooid. Deze zaden beginnen nu open te breken op wegen van Zelfrealisatie; daar waar een mens zich weer naar het Goddelijke in zichzelf keert. Onze innerlijke weg naar de Bron komt heel dicht bij de weg die Yeshua (Jezus) op aarde gegaan is.

       [https://www.nieuwetijdskind.com/de-geboorte-van-liefde-en-licht-op-aarde/?utm_source=Nieuwetijdskind+Magazine+Nieuwsbrief&utm_campaign=870cf99c37-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_22&utm_medium=email&utm_term=0_e02bc3e900-870cf99c37-428685637&goal=0_e02bc3e900-870cf99c37-428685637&mc_cid=870cf99c37&mc_eid=3b42ba72e7]

       Like

    2. “Zo is de Bron in ieder mens in zijn ziel aanwezig en is ook getuige van alles wat er op aarde gebeurt. Er is dus een permanente Alziend Oog in het leven aanwezig, zoals de Tibetanen dat symbolisch zien.
     De Bron is dus niet een menselijk wezen, maar is in ieder mens aanwezig. Duidelijker valt het niet te zeggen. Lijkt me tenminste.”

     Ik ken het prachtige “dodenboek” waarin wij ook de Tibetaanse leer kunnen in vinden. Maar is dat Alziende Oog niet wat wij kunnen omschrijven als de Enige Ware God?

     Hij is het die alles ziet, hoort en weet van elk een van ons, en niet gebonden is aan tijd of plaats.

     Like

     1. # Ik ken het prachtige “dodenboek” waarin wij ook de Tibetaanse leer kunnen in vinden. Maar is dat Alziende Oog niet wat wij kunnen omschrijven als de Enige Ware God?

      Hij is het die alles ziet, hoort en weet van elk een van ons, en niet gebonden is aan tijd of plaats.’

      Antwoord: dat is volkomen juist. Ik heb het Dodenboek ook in huis. Het Alziend Oog is de Bron. Het is tijd- en ruimteloos.

      Like

 5. Opmerking: De auteur van dit antwoord haalt aan “Voor mij geldt dat Jezus als historische figuur heeft bestaan zeg ik vanuit mijn intuïtie en tevens dat de Bron als Het Goddelijke van de Schepping bestaat.” Wat kan slaan op én de figuur van Jezus, waar ik zeker niet over twijfel dat deze bestaan heeft, maar deze niet als God aanschouw, én kan slaan op god als een aparte figuur maar eveneens als één en dezelfde figuur, dat ons de vraagstelling in mijn antwoordartikel geeft.

  Antwoord: Voor alle duidelijkheid: de mens én historische Jezus is voor mij even menselijk als wij allen menselijk zijn, maar had in mijn visie de goddelijke eigenschappen al dusdanig ver ontwikkeld in zijn leven, dat hij als Meester door het leven kon trekken, en ook alles kon doen om de mensen over God te leren, hen te genezen en zelf uit de dood weer terug te brengen tot leven. ‘In mijn visie’ zeg ik er voor alle duidelijkheid bij, aangezien ik mij bewust ben dat ik alle heilige huisjes omver trap die er maar te vinden zijn binnen de christelijke wereld en ik heel duidelijk gebruik maak van de vrijheid van meningsuiting, om deze dwarse route bewust te bewandelen en te gaan. Iedereen mag het – lees: is of zal! – met mij oneens zijn, en dat zou alleen maar positief zijn om het debat te stimuleren. En Jezus God noemen zou in mijn ogen even verkeerd zijn als wij dat voor onszelf zouden beweren, want de Bron is geen menselijke persoonlijkheid of gestalte, maar de hoogste vorm van kosmische Energie die ‘denkbaar’ is. Denkbaar tussen accolades omdat wij ons daarvan geen voorstellingsvermogen kunnen maken vanuit ons beperkte verstand, hersenen en rationele denken. Je komt dan namelijk uit op het terrein van de Heilige Geest. Wij zijn – voor diegenen die dat kunnen accepteren – leerling-Goden, omdat God daarmee zichzelf dupliceert. De kosmos is immers een groeiend wezen. ‘(…) god als een aparte figuur’ zoals het er staat zou ik vervangen door hoogste Energetische Wezen….

  Like

  1. U schrijft “En Jezus God noemen zou in mijn ogen even verkeerd zijn als wij dat voor onszelf zouden beweren, want de Bron is geen menselijke persoonlijkheid of gestalte, maar de hoogste vorm van kosmische Energie die ‘denkbaar’ is. ” en dat spreekt de Joodse noch de Christelijke noch de Islamitische Bijbel niet tegen. Volgens de Heilige Geschriften bestaat er slechts één God. Volgens het Nieuwe Testament en volgens de Koran is Jezus niet God maar de gezondene van God, een hoogwaardig leermeester en profeet.

   Like

   1. ‘Volgens de Heilige Geschriften bestaat er slechts één God. Volgens het Nieuwe Testament en volgens de Koran is Jezus niet God maar de gezondene van God, een hoogwaardig leermeester en profeet.’

    In deze vraagstelling dat volgens de Heilige Geschriften er slechts één God bestaat (en dat is de God van Abraham en Mozes), luidt mijn antwoord dat ik me bewust ben dat de Bijbel niet door de Christelijke God is geschreven, maar samengesteld door de kerken in de concilies van de 3e eeuw meen ik. Dus puur mensenwerk, waarbij uit de oorspronkelijke bronnen veel is weggelaten en ook gewijzigd (en zelfs foutief vertaald uit het Aramees). En juist omdat de stelling ‘één God’ zo persoonlijk en menselijk klinkt, was het voor de Bijbelse tijden misschien effectief in de zin dat het de gelovigen houvast gaf, maar voor mij gelden dat soort uitspraken niet als (absolute) waarheid. Voor wie houvast daaraan heeft, hou daaraan vast; voor wie dat niet het geval is, zoek een andere invulling!

    Ik ben het wel met de Koran eens dat Jezus de gezondene van God was in zijn leven, een profeet. Dat is in mijn visie geheel zuiver, want een profeet betekent leidsman en was gelijkwaardig aan Abraham en Mozes. Maar Jezus te bestempelen als God op aarde is in mijn ogen ridicuul, want strijdig met de levenswetten. De aarde is in samenhang met de mensheid die hier leeft en werkt namelijk 3 dimensionaal en Jezus was bij zijn geboorte en komst op aarde al een 7D-persoonlijkheid. Ware Jezus een hoger trillingsfibratie gehad hebben, dan had hij zelfs niet hier geboren kunnen worden. Daarom kan Jezus nooit meer worden ingeboren op aarde en dus gereïncarneerd worden omdat hij daarvoor al te hoog gestegen is (nu volgens bronnen 13D).

    Samenvattend: als de Bijbel spreekt van één God is dat alleen juist (in mijn beleving en visie) als bedoeld wordt één Scheppende Bron of Energie. Daarom is de Bijbelse taal voor mij te onduidelijk en te weinig concreet of duidelijk.

    Like

     1. ‘Maar is dat ook niet zo bedoeld in de bijbel van de Christenen? Waar zou er daar iets anders in staan dan dat er slechts één God is?’

      Een korte vraag nodigt tot een kort antwoord uit! In mijn visie – gebaseerd op vele bronnen – is het verschil tussen monotheïstische en polytheïstische godsdiensten dat de eerste categorie als modernste de nieuwe tijd hebben ingeluid en ook de mensheid met die nieuwste ontwikkelingen al iets verder gevorderd was in het eigen denken en leefwijze. Maar mijn stelling is dat iedere beschaving of cultuur een eigen en aangepaste godsdienst kent, om daarmee de variatie aan menselijke rassen en culturen e bedienen. Op school leerde ik dat de monotheïstische met één God een ontwikkelder soort godsdienst was dan de natuurvolken met het veelgodendom. Dat in algemene zin, maar het zijn menselijke theorieën en die kennen hun zwakheden. Ik hecht er dus niet echt aan om dat onderscheid te maken. Voor mij gaat het om de gevoelsbeleving en een woordenstrijd heeft in de menselijke geschiedenis alleen maar oorlogen opgeleverd. Die moeten we niet gaan herhalen! In de geestelijke wereld draait het om het hartsbewustzijn en die wordt in de materiele wereld niet erkend. Dat is dus het antwoord.

      Like

      1. Vele christenen hebben dun drie eenheid en verheerlijken dan ook drie goden dus zijn in wezen polytheisten. Werd dan in uw school zulke gelovigen (zoals de Katholieken) als ongeschoolden, ongeletterden of ongecultureelden gezien?

       Like

       1. # Vele christenen hebben dun drie eenheid en verheerlijken dan ook drie goden dus zijn in wezen polytheisten. Werd dan in uw school zulke gelovigen (zoals de Katholieken) als ongeschoolden, ongeletterden of ongecultureelden gezien?

        Antwoord: Dat vele christenen hun drie-eenheid hebben en verheerlijken is hun goed recht en daar zal ik nooit aankomen, want dat recht heb ik niet. Als ze afdoende houvast – als het innerlijk leeft – hebben aan dat ‘gedifferentieerde begrip, dan zijn het gezegende mensen.

        Maar de gesprekken die ik ooit gevoerd heb met katholieken en protestanten over dat begrip, komen ze wat uitleg betreft niet voldoende uit de verf en konden ze mij geen basis bieden van hun gelijk.

        Voordat ik dus mijn persoonlijke visie geef, wil ik graag van de auteur van deze vraag zijn visie vernemen om dan eventueel vast te stellen dat antwoorden geen zin heeft omdat ik met mijn energetische antwoord niet begrepen zal worden. Er zijn dan verschillende visies mogelijk, zoals dat eigenlijk altijd het geval is.

        Niemand wordt door mij als ongeschoolden, ongeletterden of ongecultureelden gezien, ook gelovigen van andere godsdiensten buiten het christendom niet. Vanuit dat uitgangspunt is het voor mij een kwestie van inschatting hoe ik mijn woorden zal kiezen. Ik begrijp natuurlijk wel wat de auteur bedoelt met ongeschoolden, ongeletterden of ongecultureelden gezien, maar ik vind het praktisch en nuttig voor een debat of een dialoog als iemand zelf kan uitleggen wat hij bedoelt en of ik er enthousiast van kan worden. Wordt het een kwestie van napraten wat uit een school of cursus uit het hoofd werd geleerd, dan zijn het voor mij geen levende woorden. Iemand kan heel erg theologisch geschoold zijn, maar dode woorden spreken. Ik vermoed dat het duidelijk is wat ik hiermee bedoel.

        Like

        1. Die “ongeschoolden” haalde ik aan uit het voorgaande antwoord dat u gaf en waar u schreef ” Op school leerde ik dat de monotheïstische met één God een ontwikkelder soort godsdienst was dan de natuurvolken met het veelgodendom. Dat in algemene zin, maar het zijn menselijke theorieën en die kennen hun zwakheden. ” verwijzend naar ” een ontwikkelder soort godsdienst” wat zou te kennen geven dat het ook door meer ontwikkelden zou uitgevoerd worden.

         Like

         1. # Die “ongeschoolden” haalde ik aan uit het voorgaande antwoord dat u gaf en waar u schreef ” Op school leerde ik dat de monotheïstische met één God een ontwikkelder soort godsdienst was dan de natuurvolken met het veelgodendom. Dat in algemene zin, maar het zijn menselijke theorieën en die kennen hun zwakheden. ” verwijzend naar ” een ontwikkelder soort godsdienst” wat zou te kennen geven dat het ook door meer ontwikkelden zou uitgevoerd worden.

          Dan was dat een misverstand. Met ‘op school’ bedoelde ik de Nederlandse lagere – of later de basisschool, dus de eerste 6 leerjaren van het standaard klassikale onderwijs. En toen leerde je ook dat mensen van apen afstamde. Die traditionele theorieën dus.

          Like

 6. # De opdracht: ‘Op zoek naar een God boven alle goden’

  Kan in mijn beleving beantwoorden worden met het volgende antwoord: Er bestaat inderdaad één Bron (of God voor de joden en de christenen) en dat is de Bron van alle zeven wereldgodsdiensten. Waar de joden en christenen geloven in hun eigen Ene God, daar is het misverstand ontstaan dat al die verschillende goden van die wereldgodsdiensten elkaar bestrijdende goden waren en dus bezit van die godsdienst, om het even welke wereldgodsdienst het was. Maar de God van de joden/christen is tevens Allah van de moslims, tevens de Inspirator van Tao en Confucius, enzovoort. Dus er bestaat geen aparte god voor al die wereldgodsdiensten. Die verschillende historische ontstaansgronden van die wereldgodsdiensten wil alleen maar zeggen dat ieder godsbesef of godsbeeld ontstaan en verspreid is over alle volkeren, zodat al die volkeren werden voorzien in hun eigen geestelijke basis, maar al die monotheïstische én polytheïstische goden waren allemaal gebaseerd op dezelfde scheppende Bron die stap voor stap alle volkeren op aarde van een geestelijk houvast heeft voorzien.

  Like

 7. In aanvulling op bovenstaande laatste bericht heb ik nu het volgende citaat in mijn manuscript toegevoegd:

  “De antikrachten houden ook de goden in evenwicht en gezamenlijk vormen zij de werkelijke God”

  ‘De antikrachten [op de ‘normale’ krachten zoals ‘materie’ en ‘antimaterie’, jwj] houden ook de goden [dit zijn zielen op hogere dimensionale niveaus, boven 7D’, jwj] in evenwicht en gezamenlijk vormen zij de werkelijke God.’ [bron: Jaap Hiddinga, Visioenen en uittredingen. Openbaringen van goddelijke wijsheid. 2003/2006 (2e druk), Visioen 1, p. 18]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.